czwartek, 29 stycznia 2015

ETPCz potwierdza immunitet organizacji międzynarodowych w sporach dotyczących stosunków pracy

W dwóch opublikowanych dziś decyzjach Trybunał uznał za niedopuszczalne skargi dotyczące braku drogi sądowej przed sądami niemieckimi w zakresie sporów dotyczących zatrudnienia w organizacjach międzynarodowych. W obu sprawach Trybunał ocenił, że przyznanie Europejskiemu Urzędowi Patentowemu oraz ONZ immunitetu od jurysdykcji sądów krajowych miało na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organizacji i jako takie realizowało uzasadniony cel.

W pierwszej sprawie Klausecker p. Niemcom, która dotyczyła niezatrudnienia skarżącego w Europejskim Urzędzie Patentowym, Trybunał stanął na stanowisku, że fakt, iż EUP – pomimo braku krajowej drogi sądowej – oferował skarżącemu rozpatrzenie jego zarzutów w drodze postępowania arbitrażowego stanowił rozsądną alternatywę dla ochrony jego praw gwarantowanych Konwencją. Z kolei w sprawie Perez p. Niemcom, która dotyczyła niedostatków w wewnętrznej procedurze odwoławczej w ONZ, z której skarżąca skorzystała, gdy została zwolniona z UN Volunteer Programm z siedzibą w Bonn, Trybunał przychylił się do argumentów strony rządowej o niewyczerpaniu krajowej drogi odwoławczej w postaci skargi konstytucyjnej. Wniosek ten ETPCz uzasadnił odwołując się do orzeczeń niemieckiego Trybunału Federalnego, który pomimo immunitetu organizacji międzynarodowych w sporach przed sądami niemieckimi uznaje, że posiada jurysdykcję do rozstrzygania czy poziom ochrony podstawowych praw z zakresu prawa pracy w organizacjach międzynarodowych jest zgodny z niemiecką Konstytucją. Jurysdykcja ta ma charakter ograniczony do spraw, w których wnioskodawca jest w stanie wykazać, że działanie, które jest źródłem jego wniosku do Trybunału Federalnego ma konkretne skutki w niemieckim porządku prawnym, A taką sprawą była sprawa pani Perez dotycząca przecież zwolnienia z pracy. W postępowaniu przed TF skarżąca mogłaby podnosić, że poziom ochrony praw podstawowych przez ONZ w dotyczącej ją sytuacji był niewystarczający.


Obie decyzji są prawomocne i ugruntowują dotychczasową linię orzeczniczą Trybunału. Pojawia się jednak pytanie, jakie byłoby orzeczenie Trybunału Federalnego Niemiec w sprawie Perez.

Brak komentarzy: