wtorek, 12 maja 2015

Raport Komisji Europejskiej ze stosowania przez UE Karty Praw Podstawowych

Pierwsze półrocze to tradycyjnie okres publikowania raportów rozmaitych instytucji z działalności za poprzedni rok. I tak Komisja Europejska opublikowała właśnie Raport za 2014 r. ze stosowania Karty Praw Podstawowych UE, która, co podkreślił Raport, skierowana jest głównie do instytucji unijnych. Komisja podkreśliła w raporcie swoje zaangażowanie w zapewnienie pełnego poszanowania i promocji praw człowieka. Wskazała też, że prowadzone przez UE polityki uzupełniane są stale w obliczu nowych wydarzeń i wyzwań, m.in. takich jak postępującej digitalizacji, czy migracji.

Komisja przypomniała, iż instytucje UE powinny kierować się we wszystkich swoich działaniach przepisami Karty. Szczególnie podkreśliła wagę: systematycznego weryfikowania zgodności z Kartą nowotworzonych przepisów, uwzględniania postanowień Karty przy dystrybucji środków UE, czy uwzględniania postulatu promocji praw człowieka w zakresie relacji zewnętrznych. W zakresie przestrzegania Karty przez państwa członkowskie w procesie implementacji prawa UE zwróciła uwagę na następujące obszary, w którym to zagadnienie ma znaczenie kluczowe: postępowania azylowe i stosowanie przepisów migracyjnych, postępowania wizowe, czy segregacja dzieci romskich w edukacji. 
Poza podsumowaniem stosowania Karty, w raporcie znalazło się też miejsce na deklarację o zasadniczym charakterze. Komisja potwierdziła ogromną wagę przystąpienia UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Akcesja wzmocni zdaniem Komisji podstawowe wartości, będzie sprzyjała efektywności prawa UE i wspomoże spójność ochrony praw człowieka w Europie. Przypomniała, że istnieje prawny obowiązek zawarcia porozumienia o przystąpieniu, które będzie jednakże zgodne z Traktatami. Komisja potwierdziła, że podejmuje obecnie próbę znalezienia jak najlepszego wyjścia z sytuacji zaistniałej po opinii ETS z 18 grudnia 2014 r., w której negatywnie ocenił on wynegocjowane dotychczas porozumienie o przystąpieniu.  
Równocześnie z opublikowaniem raportu opublikowano również wyniki najnowszego sondażu Eurobarometru nt. Karty Praw Podstawowych. Wynika z niego, że choć zasadniczo 65 % respondentów ma generalną wiedzę nt. Karty, jedynie ok. 14 % wie, jakiego rodzaju jest to dokument. 

Cały raport dostępny jest tu.

Brak komentarzy: