środa, 1 lipca 2015

Guest Post: Nowelizacja Regulaminu Sądu UE

1 lipca to data wejścia w życie nie tylko zmian w polskiej procedurze karnej, ale także nowego Regulaminu postępowania przed Sądem UE, który zastąpi regulację z 1991 r.

Nowe przepisy proceduralne zostały dostosowane do rzeczywistości sporów aktualnie wnoszonych do Sądu, dzięki wprowadzeniu jasnego rozróżnienia między trzema głównymi kategoriami postępowań, z których każda posiada odrębną specyfikę:
 • skarg bezpośrednich, w ramach których kwestie incydentalne, wnioski o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta i wnioski o zachowanie poufności są szczególnie liczne; 
 • skarg w dziedzinie własności intelektualnej; 
 • odwołań od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej. 
Nowe przepisy mają przede wszystkim usprawnić postępowanie przed Sądem. 

W tym celu w szczególności:
 • rozszerzono zakres zastosowania przepisów dotyczących orzekania przez Sąd w składzie jednego sędziego na sprawy z zakresu własności intelektualnej; 
 • uproszczono, w sprawach z zakresu własności intelektualnej, zasady ustalania języka postępowania i przebiegu pisemnego etapu postępowania (jedna wymiana pism procesowych); 
 • uproszczono reguły interwencji (nie dopuszcza się już interwencji, jeżeli wniosek został złożony po upływie terminu sześciu tygodni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej informacji o wniesieniu skargi); 
 • wprowadzono możliwość wydania przez Sąd rozstrzygnięcia w przedmiocie skarg bezpośrednich z pominięciem ustnego etapu postępowania w sytuacji, gdy żadna ze stron głównych nie wniosła o przeprowadzenie rozprawy; 
 • wprowadzono możliwość wydania przez Sąd rozstrzygnięcia w przedmiocie odwołań z pominięciem ustnego etapu postępowania, nawet w sytuacji, gdy jedna ze stron wniosła o przeprowadzenie rozprawy; 
 • w sposób jasny uregulowano uprawnienia przyznane interwenientom; 
 • przekazano na rzecz prezesów izb niektóre kompetencje decyzyjne uprzednio przysługujące izbie i uproszczono formy niektórych decyzji, poprzez wprowadzenie nowych przypadków, w których nie rozstrzyga się już w drodze postanowienia (na przykład zawieszenie postępowania i połączenie spraw); 
 • wskazano, że w przedmiocie zarzutu niedopuszczalności lub niewłaściwości, wniosku o umorzenie postępowania lub w przedmiocie każdej innej kwestii incydentalnej oraz wniosku o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta lub zakwestionowania wniosku o zachowanie poufności Sąd orzeka w możliwie najkrótszym czasie. 
Nowy regulamin został przyjęty z myślą o przyszłym rozszerzeniu składu Sądu (zob. posty na ten temat tutaj i tutaj). Dlatego też Sąd będzie teraz dysponował przepisami pozwalającymi przyjęcie metody organizacji, jaką uważa za najbardziej właściwą, stosownie do – między innymi – liczby sędziów wchodzących w jego skład oraz przepisami mającymi na celu zapewnienie skuteczności zmiany statutu dotyczącej utworzenia stanowiska wiceprezesa Sądu.

Do tej pory nie podjęto jednak żadnych wiążących decyzji w kwestii ewentualnego zwiększenia liczby sędziów w Sądzie.

Autor posta: Piotr Staszczyk.

Brak komentarzy: