sobota, 28 stycznia 2017

Polska ignoruje zalecenia UNESCO w sprawie Puszczy Białowieskiej?

Źródło: http://wyborcza.pl/akcje_spoleczne/51,155686,21297672.html?i=1

Zdaniem ekologicznych organizacji pozarządowych (World Wildlife Fund, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Fundacja Greenmind, Fundacja Dzika Polska, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi oraz Greenpeace Polska) Polska nie przestrzega zobowiązań w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej, jakie nałożył na nią Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO w połowie 2016 r. Organizacje te wskazują, że w Puszczy, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Lista UNESCO) leśnicy zwiększają wycinkę drzew wbrew stanowisku misji ekspertów Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Może mieć to poważne skutki dla ochrony tego ostatniego, nizinnego lasu pierwotnego w Europie. To z kolei może spowodować szereg reperkusji międzynarodowych, z wykreśleniem polskiej części Puszczy z Listy UNESCO, zgodnie z mechanizmami ustanowionymi w Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 r. Należy przypomnieć, że obok zaleceń UNESCO, w czerwcu ubiegłego roku Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu formalnej procedury o naruszenie prawa UE przeciwko Polsce w sprawie wycinki Puszczy Białowieskiej. Komisja zarzuca Polsce naruszenie dyrektyw ptasiej (Dyrektywa 2009/147/WE) i siedliskowej (Dyrektywa 92/43/EWG). Obie dyrektywy stanowią podstawę utworzenia obszarów Natura 2000 i nakładają obowiązki na państwa w zakresie ochrony tych obszarów (o czym pisaliśmy już na blogu).

W lipcu 2016 r. Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO wydał decyzję (40 COM 7B.92) w sprawie Puszczy Białowieskiej - obiektu Światowego Dziedzictwa. Zagrożenia uznano za poważne ale nie na tyle, aby wpisać Puszczę na Listę Dziedzictwa Światowego w Niebezpieczeństwie, tj. włączyć do wykazu obiektów znajdujących się na Liście UNESCO, które są zagrożone m.in. "poważnym i ściśle określonym niebezpieczeństwem" (art. 11 ust. 4 Konwencji UNESCO z 1972 r.). Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO zobowiązał jednak rząd Polski do stosowania się do zaleceń ekspertów IUCN, którzy wcześniej wizytowali Puszczę. Zdaniem organizacji pozarządowych Polska całkowicie zignorowała te zalecenia, zwiększając wycinkę drzew oraz prowadząc wzmożoną ingerencję w obszary chronione. Ponadto, Ministerstwo Środowiska dało niezwykle krótki, bo wynoszący cztery dni czas na konsultacje w sprawie Zintegrowanego Planu Zarządzania obiektem UNESCO. Zdaniem organizacji pozarządowych stanowi to naruszenie zaleceń UNESCO, które nakazywały realne uwzględnienie udziału zainteresowanych stron. Warto podkreślić, że skuteczny udział czynnika społecznego i lokalnego stanowi jeden z najważniejszych elementów zarządzania obiektami Światowego Dziedzictwa, co jest szczegółowo uregulowane w przepisach wykonawczych do Konwencji z 1972 r.: Operational Guidelines z 2015 r. 

Do 1 lutego 2017 r. Polska jest zobowiązana na podstawie ww. decyzji 40 COM 7B.92 do przestawienia UNESCO uaktualnionego sprawozdania w sprawie stanu zachowania Puszczy Białowskiej, w tym wykonania zaleceń IUCN. 

Więcej: tu, tu

Brak komentarzy: