sobota, 1 czerwca 2013

Brytyjska skarga o stwierdzenie nieważności dot. unijnego Rozporządzenia w sprawie krótkiej sprzedaży

Wedle źródeł Jim Hamilton’a, w przyszłym tygodniu przed Trybunałem Sprawiedliwości odbędzie się posiedzenie w sprawie skargi Wielkiej Brytanii o stwierdzenie nieważności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego (sprawa C-270/12).

We wniesionej 1 czerwca 2012 r. skardze Wielka Brytania dowodzi, że artykuł 28 Rozporządzenia, nadający Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) uprawnienia interwencyjne w wyjątkowych okolicznościach, jest sprzeczny z prawem unijnym ponieważ: 

- przyznaje ESMA zbyt szerokie uprawnienia dyskrecjonalne (nadmierna dowolność wyboru środków i swoboda oceny konieczności ich zastosowania), 
- powierza ESMA uprawnienia do przyjmowania środków prawnych o charakterze generalnym, 

- w sposób sprzeczny z TFUE przyznaje ESMA uprawnienia do przyjmowania aktów o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym, 
- w zakresie w jakim stanowi podstawę do przyjmowania przez ESMA indywidualnych środków dotyczących osób fizycznych lub prawnych sprzeczny jest z art. 114 TFUE.

Na mocy artykułu 28 ESMA w wyjątkowych okolicznościach ma prawo:
- nakładać obowiązki sprawozdawcze na osoby fizyczne lub prawne odnośnie otwartych pozycji krótkich netto związanych z określonym instrumentem finansowym lub kategorią instrumentów finansowych,
- w określonych sytuacjach zakazać lub ograniczyć prawo osób fizycznych lub prawnych do dokonywania krótkiej sprzedaży lub innych transakcji.

Śródki takie obowiązujące do trzech miesięcy, w szczególnych sytuacjach stosowane bez zachowania wymogu 24 godzinnego uprzedniego powiadomienia właściwych organów, mogą zostać przedłużone.

Zdaniem Wielkiej Brytanii usunięcie art. 28 nie naruszy zasadniczo pozostałej części rozporządzenia. 

Zob. również artkuł nt. pozytywnego wpływu unijnych ograniczeń naciej krótkiej sprzedaży CDSów na stabilność finansową (Bloomberg).

Brak komentarzy: