piątek, 6 marca 2015

Kolejny etap sporu handlowego pomiędzy UE a Rosją o stawki celne

Unia Europejska (UE) zdecydowała się na przejście do kolejnego etapu postępowania w sprawie ceł jakie zostały nałożone przez Federację Rosyjską na unijną galanterię papierową, olej palmowy oraz jego pochodne jak również lodówki oraz zamrażarki (Russia - Tariff Treatement of Certain Agricultural and Manufacturing Products, WT/DS485/6). W związku z niepowodzeniem konsultacji UE złożyła wniosek o powołanie panelu WTO, który określi czy stosowane przez Rosję cła są zgodne z wymaganiami prawa WTO (o sprawie informowaliśmy wcześniej tu).

UE w szczególności wskazuje, że Federacja Rosyjska w traktacie akcesyjnym zobowiązała się do obniżenia ceł do wysokości określonej w jej listach zobowiązań (tzw. schedules of commitments). Zdaniem UE, cła na niektóre towary pozostają jednak na poziomie wyższym niż dozwolony (albo poprzez stosowanie wyższej stawki celnej albo poprzez wprowadzanie minimalnej wielkości cła niezależnie od wartości eksportowanych towarów). Tytułem przykładu można tu wskazać na galanterię papierową - maksymalna wysokość cła została określona w listach zobowiązań na poziomie 5%, tymczasem Federacja Rosyjska stosuje cło w wysokości 10 lub 15% (w zależności od produktu).

Wniosek UE zostanie rozpatrzony na posiedzeniu Organ ds Rozstrzygania Sporów (ang. Dispute Settlement Body, DSB) 10 marca 2015 r. Zgodnie z prawem WTO, Rosja może jednokrotnie zablokować powołanie panelu (i tak pewnie się stanie). W takiej sytuacji UE będzie musiała powtórzyć swój wniosek – powołanie panelu za drugim razem następuje prawie automatycznie. Kolejne posiedzenie DSB jest przewidziane na na 25 marca 2015.

***

Zgodnie z prawem WTO od decyzji panel przysługuje każdej ze stron prawo do złożenia odwołania do Organu Odwoławczego (Appellate Body). Jego wyrok (zwany raportem) jest ostateczny, zaś na stronie pozwanej spoczywać obowiązek dostosowania swojego prawa do wymogów prawa WTO (oczywiście jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie). W przypadku braku wykonania wyroku, powód może nałożyć na pozwanego Członka WTO sankcje handlowe.


Brak komentarzy: