poniedziałek, 19 marca 2018

Nowe składy sędziowskie wyznaczone w MTK

Pod koniec zeszłego tygodnia po zaprzysiężeniu 6 nowych sędziów (o czym tu) oraz wybraniu nowego prezydium (o czym tu) wyznaczono sędziów do poszczególnych sekcji i dokonano zmian w składach poszczególnych izb. 

Wydział Odwoławczy składa się obecnie z następujących sędziów: Chile Eboe-Osuji, Howard Morrison, Piotr Hofmański, Luz del Carmen Ibáñez Carranza i Solomy Balungi Bossa. Wydział Orzekający składa się z sędziów: Robert Fremr, Olga Herrera Carbuccia, Geoffrey Henderson, Bertram Schmitt, Chang-ho Chung, Raul C. Pangalangan i Kimberly Prost, zaś Wydział Przygotowawczy składa się z sędziów: Marc Perrin de Brichambaut, Antoine Kesia-Mbe Mindua, Péter Kovács, Tomoko Akane, Reine Alapini-Gansou i Rosario Salvatore Aitala.

Sytuacje DRK, Libii, Mali, Gruzji Republiki Gabonu, Zarejestrowanych statków Komorów, Grecji, Kambodży przypisano do Izby przygotowawczej I w składzie: Marc Perrin de Brichambaut, Péter Kovács i Reine Alapini-Gansou.

Sytuacje Republiki Środkowej Afryki, Ugandy, Darfuru, Sudanu, Kenii, Wybrzeża Kości Słlniowej, Afganistanu, Burundi, przypisano do Izby przygotowawczej II w składzie: Antoine Kesia-Mbe Mindua, Tomoko Akane i Rosario Salvatore Aitala.

niedziela, 18 marca 2018

Wielka Brytania oskarża Rosję o użycie siły w związku z otruciem Siergieja Skripala

4 marca w brytyjskim Salisbury podjęto próbę otrucia byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala i jego córki Julii. Wielka Brytania zdecydowanie zareagowała na tę sytuację, podnosząc naruszenie zakazu użycia siły przez Rosję. Czy jest to uzasadnione z punktu widzenia prawa międzynarodowego?

sobota, 17 marca 2018

Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie importu dóbr kultury

Źródło: https://heritage-lost-eaa.com/2017/07/14/eu-new-rules-for-the-import-of-cultural-goods-into-the-eu

We wtorek 20 marca Komisja Kultury Parlamentu Europejskiego będzie obradować nad opinią dotyczącą projektu nowego rozporządzenia w sprawie importu dóbr kultury (dalej: rozporządzenie importowe). Propozycja nowych przepisów została przedstawiona przez Komisję Europejską w dniu 13 lipca 2017 r. Celem tego rozporządzenia jest powstrzymanie wwozu na terytorium Unii dóbr kultury nielegalnie wywiezionych z krajów ich pochodzenia. Zgodnie z przyjętą definicją w art. 2 pkt a rozporządzenia importowego, termin „dobra kultury” odnosi się do wszelkich przedmiotów, które mają znaczenie dla archeologii, prehistorii, historii, literatury, sztuki lub nauki, których wiek przekracza 250 lat, i które należą do kategorii wymienionych w tabeli znajdującej się w załączniku do tego rozporządzenia. Chodzi tu zatem o powstrzymanie nielegalnego handlu głównie zabytkami archeologicznymi na terytorium Unii Europejskiej (UE). Jeśli proponowane przepisy wejdą w życie, to UE jako całość po raz pierwszy uzyska kompleksowy instrument prawny służący ochronie dziedzictwa kultury państw spoza wspólnego obszaru celnego.

piątek, 16 marca 2018

Sankcja karna za spalenie portretu pary królewskiej stanowi naruszenie prawa do swobody wypowiedzi

Europejski Trybunał Praw Człowieka dość często zajmuje stanowisko co do granic swobody wypowiedzi w ramach krytyki osób publicznych. W ostatnim orzeczeniu na gruncie art. 10 Konwencji, w sprawie Stern Taulats i Roura Capellera przeciwko Hiszpanii, zarzut skarżących dotyczył niezgodnego z art. 10 Konwencji, wymierzenia im sankcji karnej w związku ze spaleniem w trakcie jednego z protestów politycznych zdjęcia pary królewskiej. 

Trybunał, jednomyślnie, orzekł, że postępowanie władz krajowych naruszyło Konwencji europejską i to biorąc pod uwagę kilka elementów. Po pierwsze, Trybunał uznał, że działania skarżących stanowiły część krytyki instytucji monarchii jako takiej, nie były zaś wymierzone w króla i królową osobiście. Skarżący poddali krytyce istnienie monarchii i funkcjonowanie króla jako głowy państwa. Po drugie, w przeciwieństwie do rozstrzygnięć zapadłych w sądach hiszpańskich, ETPCz ocenił, że zdjęcia pary królewskiej użyte zostały w wymiarze symbolicznym, a ich zniszczenie było przejawem negacji samej instytucji monarchii. Działania przeciwników politycznych monarchii były prowokacyjne, miały za zadanie przyciągnąć uwagę opinii publicznej, ale nie przekroczyły granic dopuszczalnej krytyki. Po trzecie, co chyba najbardziej istotne, akty skarżących nie stanowiły zdaniem Trybunału działań podżegających do użycia siły przeciwko monarchom, a były jedynie symbolicznym wyrazem niezadowolenia ze sprawowanej przez nich funkcji. Działania te nie mogły być zakwalifikowane jako mowa nienawiści. Po czwarte zaś, kara pozbawienia wolności w przypadku nieuiszczenia grzywny, nie była ani proporcjonalna do osiągnięcia zamierzonego celu, ani konieczna w społeczeństwie demokratycznym.

czwartek, 15 marca 2018

Cour de cassation: zrzeczenie się immunitetu egzekucyjnego wobec dóbr niehandlowych musi być wyraźne i szczegółowe


10 stycznia b.r. Cour de Cassation uwzględnił kasację Republiki Demokratycznej Konga przeciwko wykonaniu wyroku trybunału arbitrażowego przy Międzynarodowej Izby Handlowej z 2000 roku na korzyść spółki Commissions Import Export (Commisimpex) (Arrêt n° 3 du 10janvier 2018 (16-22.494)). Libański inwestor Mohsenem Hojeij chciał w ten sposób przeprowadzić postępowanie egzekucyjne przeciwko RDK na rachunkach bankowych ambasady w Paryżu oraz misji przy UNESCO.

Podstawą do uchylenia przeszkody procesowej immunitetu egzekucyjnego miało być oświadczenie kongijskiego ministra finansów i budżetu z 1993 r., w którym stwierdził, że państwo to zrzeka się korzystania z immunitetu egzekucyjnego względem Commisimpex względem wszystkich dóbr, w innym przypadku objętych jego zakresem, niezależnie od tego czy są one wykorzystywane dla realizacji funkcji dyplomatycznych czy nie. W ten sposób, zdaniem Sądu, zostałby bowiem zniesiony jeden z dwóch warunków zrzeczenie się immunitetu egzekucyjnego – oświadczenia wyraźnego i szczegółowego.

środa, 14 marca 2018

Irlandzki sąd wstrzymuje wydanie polskiego obywatela na podstawie ENA, bo wątpi czy w Polsce może on liczyć na sprawiedliwy proces - i pyta Trybunał Sprawiedliwości UE

I stało się to, co większość prawników mających "zielone" (a nawet "blade") pojęcie o prawie Unii Europejskiej przepowiadała od dawna: przedwczoraj (12 marca) High Court w Dublinie wstrzymał wydanie do Polski polskiego obywatela na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (dalej ENA) ze względu na wątpliwości, czy będzie on w Polsce mógł liczyć na rzetelny i sprawiedliwy proces w obliczu postępującego naruszania przez władze zasady praworządności, zwłaszcza przez zmiany dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Orzekająca w sprawie The Minister for Justice and Equality v Celmer sędzia Aileen Donnelly (High Court w wielu sprawach orzeka w składzie jednoosobowym) uznała, że dla rozstrzygnięcia, czy na tej podstawie możliwa jest odmowa wykonania ENA  konieczna będzie wykładnia decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi i zdecydowała o wystąpieniu, na podstawie art. 267 TFUE, z odpowiednimi pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości UE.

wtorek, 13 marca 2018

Nowe prezydium MTK

W związku z upływem kadencji sędzi Silvii Fernández de Gurmendi, która pełniła funkcję przewodniczącej prezydium MTK od 2015 roku, wybrano nowe prezydium. Co zaskakujące tworzą je sami mężczyźni (to niejako przeciwwaga dla wybranych ostatnio sędziów, z których tylko jeden jest mężczyzną oraz poprzedniego składu prezydium). 

Prezydium tworzą obecnie sędzia Chile Eboe-Osuji z Nigerii jako jego przewodniczący, sędzia Robert Fremr z Czech jako wice przewodniczący oraz sędzia Marc Perrin de Brichambaut z Francji jako wiceprzewodniczący.

Szerzej na ten temat: na stronie Trybunału.

poniedziałek, 12 marca 2018

Prezydent Trump wypowiada światu wojnę handlową

Deklaracja ws. ustanowienia sankcji
8 marca prezydent Donald Trump wydał oświadczenia o nałożeniu dodatkowych 10 % ceł ad valorem na import wskazanych towarów aluminiowych (White House, Presidential Proclamation on Adjusting Imports of Aluminum into the United States) oraz dodatkowych 25% ceł ad valorem importowych na produkty stalowe (White House, Presidential Proclamation on Adjusting Imports of Steel into the United States) ponad cła już obowiązujące. Z zakresu ceł ochronnych wyłączono import z Kanady (największego zagranicznego dostawcy obu surowców) i Meksyku. Sekretarz handlu będzie mógł również dokonywać wyłączeń przedmiotowych, tam gdzie będzie to niezbędne ze względów związanych z bezpieczeństwem w związku z brakiem krajowych zamienników.

Środki zostały przyjęte na podstawie, dość rzadko stosowanego, art. 232 Trade Expansion Act z 1962 r. Formalnie przesłanką do zastosowania sankcji były raporty Sekretarza ds. handlu z początku roku, wedle konkluzji których ilość i okoliczności (tj. światowa nadpodaż której państwa trzecie nie chcą przeciwdziałać) importu stali i aluminium do Stanów Zjednoczonych godzą w bezpieczeństwo narodowe tego państwa. Przejawiać się to ma w osłabianiu gospodarki krajowej i utrzymującej się groźbie zamykania zakładów produkcyjnych, a w rezultacie zmniejszeniu zdolności produkcyjnych na potrzeby bezpieczeństwa (obronności) w sytuacjach nadzwyczajnych, jak również w negatywnym oddziaływaniu na koniunkturę i dobrobyt gospodarczy. 

niedziela, 11 marca 2018

Precedensowe uchylenie wyroku arbitrażowego przeciwko Polsce na korzyść inwestora

2 marca 2018 r. angielski sąd gospodarczy (English Commercial Court) wydał precedensową decyzję uchylającą wyrok arbitrażowy w sprawie Griffin przeciwko Polsce, w którym trybunał arbitrażowy uznał się wcześniej za częściowo niewłaściwy. 

Pozwala to inwestorowi na rozszerzenie swoich roszczeń w postępowaniu co do meritum sprawy i może spowodować zasądzenie wyższego wynagrodzenia, jeżeli inwestor ostatecznie wygra sprawę.