piątek, 21 czerwca 2013

EMS bezpośrednio dokapitalizuje banki komercyjne

20 czerwca członkowie Europgrupy zadecydowali, że powołany do doraźnej pomocy państwom członkowskim UGW Europejski Mechanizm Stabilizacyjny, gdy będzie tego wymagać stabilność finansowa całej strefy Euro, będzie mógł bezpośrednio dokapitalizować banki komercyjne zagrożone niewypłacalnością. Przeznaczy na ten cel nie więcej niż 60 z 500 mld Euro zdolności pożyczkowej EMS.

Warunkami uzyskania pomocy będą:
  • niezdolność lub nadmierny koszt udzielenia takiego wsparcia samodzielnie przez zainteresowane państwo członkowskie,
  • udzielenie pomocy finansowej danemu państwu jest potrzebne dla ochrony stabilności finansowej całej strefy Euro lub jej państw członkowskich,
  • instytucja wymagająca pomocy nie spełnia wymogów kapitałowych EBC i nie jest w stanie samodzielnie zgromadzić dodatkowego kapitału,
  • instytucja wymagająca pomocy ma znaczenie systemowe dla całej strefy Euro lub dla państwa wnioskującego o pomoc EMS.

Koszty finansowe takiej operacji będą dzielone między beneficjenta pomocy, państwo wnioskujące (20% wartości pomocy w ciągu pierwszych dwóch lat i 10% w okresie późniejszym) oraz EMS. Samo dokapitalizowanie będzie realizowane zgodnie z zasadami prawa unijnego w obszarze pomocy publicznej oraz dyspozycjami, po ukończeniu prac legislacyjnych, Dyrektywy ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (BRRD). Dodatkowo korzystanie z tego instrumenty zawsze będzie objęte polityką warunkowości.

W indywidualnych przypadkach podejmowana będzie decyzja o ewentualnym retroaktywnym zastosowaniu takiej formy pomocy.

Nowy instrument zostanie wdrożony przez ESM po zakończeniu prac nad BRRD i ustanowieniu  Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego; zostanie on poddany przeglądowi wraz z osiągnięciem funkcjonalności przez Unię Bankową i przejmowaniem przez nią funkcji nadzorczych na bankami.

Brak komentarzy: