wtorek, 22 października 2013

Powołanie jednolitego nadzoru bankowego EMU/UE.

Mocą Rozporządzenia Rady powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) powołano jeden z filarów Unii Bankowej (o tworzeniu której pisaliśmy kilkukrotnie), tj. jednolity mechanizm nadzoru. Będzie się on składał z nadzoru realizowanego w ramach EBC oraz przez nadzorców krajowych. Mechanizm obejmie wszystkie państwa członkowskie EMU oraz fakultatywnie pozostałych członków UE. 


Na mocy nowych regulacji EBC nabędzie bezpośrednie uprawnienia kontrolne względem banków Strefy euro (tych jest przeszło 6 tysięcy, Reuters, EU finance ministers agreed on Tuesday to give the European Central Bank sweeping supervisory powers) oraz będzie zapewniał funkcjonowanie całości jednolitego mechanizmu nadzoru. Zarazem celem wykluczenia konfliktu interesów nowy pion nadzorczy w ramach EBC będzie organizacyjnie wyodrębniony od komórek prowadzących politykę monetarną.

Dodatkowe informacje i odesłania nt. mechanizmu w naszym poście po zatwierdzeniu projektu przez Parlament Europejski w ubiegłym miesiącu.

Mimo niewątpliwego sukcesu, problemów można się spodziewać w związku ze sprzeciwem Niemiec w stosunku do planów powołania kolejnego z filarów Unii Bankowej tj. jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (Reuters, op. cit., także Germany warns that direct aid for banks would require law change). Na temat ostatnich problemów z reformą unijnego sektora finansowego pisaliśmy tutaj.

Zob. także:
komunikat prasowy z posiedzenia ECOFIN;
- komunikat prasowy Rady dotyczący powołania jednolitego mechanizmu nadzoru;
- oświadczenie Przewodniczącego KE Barroso oraz Komisarza Barniera;
- M Avaro, H. Sterdyniak, Banking Union: a Solution to the Euro Zone Crisis?, Working Paper 2013-20 OFCE.

Brak komentarzy: