środa, 25 czerwca 2014

Rada UE przeciwko uchylaniu się spółek od opodatkowania (i Patent Box'om). Przełom w relacjach ze Szwajcarią

Rada UE zatwierdziła nowelizację unijnych zasad podatkowych w zakresie przeciwdziałania podwójnemu nie-opodatkowaniu grup kapitałowych, wykorzystujących na potrzeby przepływów finansowych wewnątrz grupy tzw. pożyczki hybrydowe (Council, Council agrees to close tax loophole for corporate groups). Tym samym dochodzi do częściowej zmiany celu Dyrektywy przyjętej dla unikania podwójnego opodatkowania grup kapitałowych. Jedynym państwem, które konsekwentnie sprzeciwiało się nowelizacji była Malta (Le Monde, L'UE adopte une mesure contre l'évasion fiscale des entreprise).

Pożyczki hybrydowe, łączące w sobie elementu długu i aktywów, mogą umożliwić różne traktowanie transakcji w poszczególnych jurysdykcjach. W jednym państwie odsetki od takich instrumentów traktowane są jako koszt i zwolnione z podatku w kraju goszczącym spółkę-córkę, natomiast w drugim kwalifikowane są jako dywidenda od spółki-córki i zwolnione z podatku w państwie macierzystym (spółki-matki). Po wejściu w życie zmian organy podatkowe państwa macierzystego zaniechają poboru podatku od takich transakcji jedynie w takim zakresie, w jakim nie stanowią one podstawy odliczeń podatkowych dla spółki-córki.

Zmiana Dyrektywy Rady z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich ma zarówno przyczynić się do podniesienia dochodów budżetowych, jak i do wyrównania warunków konkurencji między wszystkimi uczestnikami rynku. 

Celem przyspieszenia prac Rada zgodziła się na rozdzielenie przyjętych w ubiegły piątek regulacji, które państwa członkowskie powinny implementować do 31 grudnia 2015 r., od szerszej reformy regulacji przeciwko oszustwom i nadużyciom.

Odnotowując z zadowoleniem decyzję Rady, Komisarz Algirdas Šemeta zarazem poinformował o:
  • zgodzie Rady na dokonanie szerokiego przeglądu tzw. Patent Box'ów, czyli angielskiego programu zachęt podatkowych do rejestrowania patentów (zob.: Lexology, EC to review UK Patent Box regime (again), oraz Wikipedia, Patent Box);
  • pomyślnym zakończeniu dwuletnich rozmów ze Szwajcarią ws. opodatkowania przedsiębiorstw w myśl którego ta ostatnia zniesie szereg obciążeń podatkowych podnoszących koszty funkcjonowania spółek unijnych. Jest to szczególnie doniosłe w kontekście ostatnio trudnych relacji unijno-szwajcarskich (zob. nasz post nt. zastosowanych przez UE sankcji gospodarczych). 
Wiadomości z Rady nadeszła niespełna 2 tygodnie po tym, jak  z Komisji wyciekły informacje o wszczęciu postępowania przeciwko Holandii, Irlandii i Luksemburgowi w sprawie porozumień podatkowych zawieranych z korporacjami transnarodowymi, które mogły stanowić naruszenie unijnych przepisów w przedmiocie udzielania pomocy publicznej (Le Monde, Optimisation fiscale : l'Union européenne s'apprêterait à lancer une enquête sur 3 pays). 

Jest to zarazem kolejny przejaw intensyfikacji walki z uchylaniem się od opodatkowania przez największe spółki. Zob. także: Wall Street Journal, Tax Probe Targets U.S. Firms. European Regulators to Examine Ways Apple, Others Shrink Their Tax Bills.

Brak komentarzy: