czwartek, 24 lipca 2014

Polska winna tortur i nieludzkiego traktowania więźniów CIA w Polsce

W sprawach Al Nashiri (Application no. 28761/11) i Abu Zubajda (Application no. 7511/13) Europejski Trybunał Praw Człowieka jednomyślnie uznał Polskę winną naruszenia:

- art. 38 (obowiązek współpracy z Trybunałem) - stwierdzenie, że przedmiot postępowania miał znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego, nie oznacza bowiem nieograniczonej swobody decyzyjnej państwa w zakresie odmowy dostępu do dokumentów ofiarom oraz opinii publicznej (Al Nashri par. 494, Abu Zubajda par. 488),

- art. 3 (zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania) - w aspekcie proceduralnym poprzez niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia skutecznego postępowania ws. zarzutów obu skarżących w przedmiocie naruszenia norm materialnych, a naruszenie materialnego poprzez współudział w programie CIA "szczególnie ważnych więźniów" (High-Value Detainees Programme) poprzez umożliwienie Agencji poddania skarżących torturom i nieludzkiemu traktowaniu na własnym terytorium, jak również poprzez udzielenie zgody na ich dalszy transport, mimo poważnego ryzyka dalszych praktyk naruszających art. 3 EKPCz,

- art. 5 (prawo do wolności osobistej) poprzez zezwolenie na przetrzymywanie obu skarżących w nieznanej im lokalizacji oraz zgodę na dalszy transfer do miejsc, co do których istniało duże prawdopodobieństwo dalszego pogwałcenia art. 5 EKPCz,

- art. 8 - prawa do życia rodzinnego,

- art. 13 - brak skutecznych środków odwoławczych w zakresie zarzutów poszkodowanych dotyczących naruszenie art. 3, 5 i 8 Konwencji, a wreszcie

- art. 6 (prawo do sądu) poprzez wyrażenie zgody na wwiezieniu obu skarżących na własne terytorium mimo istnienia poważnego ryzyka, że padną ofiarą odmowy ochrony prawnej.

Ponadto w sprawie Al Nashiri Trybunał stwierdził naruszenie art. 2 (prawo do życia) i 3 Konwencji oraz art. 1 Protokołu nr 6 do Konwencji w związku ze zgodą na transfer skarżącego do państwa, w którym groziła mu kara śmierci.

W związku z powyższym Trybunał zasądził
- 100'000 Euro zadośćuczynienia na rzecz Al Nashiri'ego (który nie wniósł o zasądzenie kosztów postępowania), oraz
- 100'000 Euro zadośćuczynienia i 30'000 Euro zwrotu kosztów procesowych na rzecz Abu Zubajda.

Wyrok opublikowano zaledwie przed kilkoma minutami. Obszerniejsze omówienie w PPM wkrótce.

O sprawie wcześniej wspominaliśmy tu i tu.

Brak komentarzy: