niedziela, 27 lipca 2014

Rozwinięcie ataku przez inwestorów poszkodowanych w cypryjskim kryzysie finansowym

14 lipca kancelaria Grant & Eisenhofer poinformowała, że reprezentując grupę niemal 100 greckich inwestorów - wśród których znajduje się m.in. Laiki Bank oraz Bank of Cyprus - których fundusze zostały przejęte przez rząd cypryjski w związku ze staraniami o pozyskanie 10 mld Ero bailout'u, wszczęła procedurę rozstrzygania sporów przeciwko Cyprowi. Powodowie domagają odszkodowania za poniesione straty w wysokości przeszło 50 mln Euro.

W razie braku porozumienia w drodze negocjacji w ciągu najbliższych 6 miesięcy sprawa zostanie przekazana do rozstrzygnięcia przez trybunał ICSID, a zatem mogłoby to nastąpić w połowie stycznie przyszłego roku.

Jak podkreśliła kancelaria, będzie to pierwszy przypadek wniesienia pozwu zbiorowego na podstawie BITu przez inwestorów, którzy ponieśli straty w trakcie operacji ratowania Cypru i Grecji.

Powyższy pozew stanowi zapowiedź znacznie szerszej batalii, jako że został złożony w wyniku porozumienia między dużymi kancelariami, które od sierpnia ubiegłego roku planują atak również w jurysdykcji greckiej i w USA (WSJ Market Watch, Leading Investor Rights Law Firm Grant & Eisenhofer Forms Exclusive Alliance with Kyros Law to Litigate Cases for Greek Investors).

Niespełna dwa tygodnie później dobiegła natomiast informacja o wszczęciu postępowania przed Sądem (UE) przeciwko Eurogrupie, EBC, Komisji Europejskiej i Radzie UE przez 51 inwestorów cypryjskich. Podstawą skargi są, przytoczone poniżej, decyzje z marca 2013 roku. Podczas gdy podobne postępowania wszczęto już na samym Cyprze, może to być pierwsza sprawa o przypisanie UE odpowiedzialności prawnej za decyzje Eurogrupy (The Lawyer, Cypriot firm launches legal action against EU over 'bail-in'). Zdaniem powodów decyzja i sposób realizacji bail-out naruszyły prawo własności, zasadę niedyskryminacji i proporcjonalności oraz uzasadnione oczekiwania inwestorów.

***
Pod koniec 2012 roku wszczęto negocjacje w sprawie bailoutu Cypru. Pierwsza propozycja wdrożenia środków konsolidacji fiskalnej przedstawiona przez Troikę (Komisja Europejska, EBC, MFW) została odrzucona przez tamtejszy parlament, w związku z czym w marcu 2013 r. przyjęto zrewidowany plan. Na mocy tego ostatniego państwo przejęło depozyty jedynie w dwóch wskazanych powyżej bankach, zarządzających w większości kapitałem podmiotów zagranicznych. W rezultacie Laiki Bank rozwiązano, a depozyty gwarantowane (do kwoty 100 000 Euro) przeniesiono do Bank of Cyprus, gdzie te zostały obłożone opłatą sięgającą do 47,5%, a fundusze powyżej 5 000 Euro zamrożono. W odniesieniu do obligacji dokonano konwersji na instrumenty dłużne nieuprzywilejowane, zarazem dokonując wysokiego haircut'u.

Kolorytu sprawie nadaje fakt, że jak pierwotnie podkreślano, gros strat mieli podnieść rosyjscy mafiosi piorący na Cyprze pieniądze (BBC, Cyprus crisis: Moscow will not bail out Russian savers). Nie dość jednak, że dość szybko okazało się, że gwarantowane depozyty (a zatem drobni inwestorzy) stanowiły znacznie większą część aktywów niż początkowo zakładano (Forbes, There's Something Very Strange About The Cyprus Bank Haircut. Very Strange Indeed), a konwersja wierzytelności rosyjskich umożliwiła Rosjanom uzyskanie znacznych wpływów na Bank of Cyprus (NYT, Cyprus Bank’s Bailout Hands Ownership to Russian Plutocrats), to na potrzeby pozwu zbiorowego zebrano grupę inwestorów greckich, którzy utracili na Cyprze oszczędności ratowane przed... default'em Grecji.

Brak komentarzy: