sobota, 13 kwietnia 2013

MTS wyznaczył termin wysłuchania w sprawie Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan)

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wyznaczył termin części ustnej postępowania w sprawie Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan). Australia będzie przedstawiała swoje argumenty od 26 do 28 czerwca, Japonia przedstawi swoje od 2 do 4 lipca, natomiast 8 lipca przedstawi swoje stanowisko Nowa Zelandia, która została dopuszczona jako interwenient w sprawie. Druga runda wystąpień odbędzie się w dniach 9-10 (Australia), 15 (Japonia) i 16 (Nowa Zelandia) lipca.


Skarga w tej sprawie została złożona przez Australię 31 maja 2010 r. Australia opiera swoją skargę na twierdzeniu, że Japonia złamała postanowienia międzynarodowej Konwencji o uregulowaniu połowów wielorybów, której jest stroną. Złamanie Konwencji polega na nieprzestrzeganiu przez Japonię postanowień aktów wydawanych przez Międzynarodową Komisję Wielorybniczą (MKW) na podstawie Konwencji. Do takich aktów należy wydane w 1982 r. przez MKW na podstawie art. V ust. 1 lit e Konwencji moratorium na połowy wielorybów do celów handlowych oraz ustanowienie strefy Southern Ocean Sanctuary jako strefy gdzie połowy są zakazane. Australia w swojej skardze powołała się na liczne przykłady łamania zakazu połowu wielorybów przez Japonię, jak również przytoczyła liczne „upomnienia” kierowane do Japonii przez MKW. Australia twierdzi ponadto, że Japonia złamała również postanowienia innych wielostronnych porozumień środowiskowych, w tym np. Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem oraz Konwencję o różnorodności biologicznej.


W swojej skardze Australia nie powołuje się jednak na jakikolwiek interes prawny bądź faktyczny, które uprawniałby akurat to państwo do wystąpienia ze skargą. Można zatem stwierdzić, że w tym przypadku Australia wystąpiła jako "adwokat" ochrony środowiska, co czyni tę sprawę wyjątkowo interesującą. 
Australia liczy na to, że w wyniku orzeczenia MTS, zakończy się na dobre program JARPA II, czyli rzekomego połowu wielorybów w celach naukowych (więcej).

Brak komentarzy: