niedziela, 23 listopada 2014

Wykonanie wyroku ICSID bezprawne w świetle prawa konkurencji UE?

11 grudnia 2013 r., mocą wyroku arbitrażowego ICSID w sprawie Micula p. Rumanii (ICSID Case No. ARB/05/20) ta ostatnia została zobowiązana do zapłaty 82 mln odszkodowania oraz odsetek na rzecz piątki szwedzkich inwestorów, którzy zarzucili państwu goszczącemu naruszenie zasady równego i słusznego traktowania. Zdaniem trybunału działaniem, które naruszyło rumuńsko-szwedzki BIT było uchylenie systemu zachęt inwestycyjnych ustanowionych w 1998 roku. Do derogacji odnośnego rozporządzenia doszło w toku negocjacji akcesyjnych Rumunii do UE, jako że zostało ono uznane za sprzeczne z unijnymi zasadami udzielania pomocy publicznej.

We wszczętym na tym tle postępowaniu arbitrażowym udział wzięła Komisja Europejska jako amicus curiae, dowodząc że ewentualna zapłata odszkodowania przez Rumunię byłaby równoznaczna z przywróceniem bezprawnego reżimu pomocy publicznej. 


Jako że pozycja Komisji nie wpłynęła na rozstrzygnięcie sporu, powiadomiła ona Rumunię, że wykonanie wyroku będzie uznane za działanie naruszające prawo UE. 

Na informację tej ostatniej z lutego b.r. o częściowym wykonaniu orzeczenia, Komisja w maju zobowiązała Rumunię do powstrzymania się od jakichkolwiek dalszych działań mogących naruszyć prawo UE. Ostatecznie, w związku z brakiem notyfikacji zamiaru udzielenia pomocy zgodnie z art. 108(3) TFUE, w październiku Komisja wszczęła postępowanie wyjaśniające (decyzja opublikowana w listopadowym Dz.Urz. C 393/2014).

Interesującym będzie równoczesne śledzenie losów powyższej sprawy w związku z opisywanym przez nas pytaniem prejudycjalnym Litwy, utrzymującej że konieczność podporządkowania się prawu unijnemu stanowi wystarczający powód odmowy wykonania wyroku arbitrażowego SCC sprawie Gazprom p. Litwie.

Brak komentarzy: