poniedziałek, 9 marca 2015

TS UE utrzymał zakaz koncentracji Deutsche Börse i NYSE Euronext

Sąd oddalił wniosek Deutsche Börse o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej mocą której planowaną koncentrację DEUTSCHE BÖRSE/NYSE EURONEXT uznano za niezgodą z Rozporządzeniem ws. połączeń (COMP/M.6166).  

1 lutego 2012 Komisja uznała, że realizacja transakcja doprowadziłaby do powstania quasi-monopolu na rynku, jako że na obu platformach obrotu (Eurex i Liffe, kontrolowane odpowiednio przez Deutsche Börse i NYSE Euronext) łącznie zawieranych i rozliczanych jest przeszło 90% światowych transakcji w zakresie europejskich giełdowych instrumentów pochodnych.

Dzisiejszym wyrokiem w sprawie T-175/12 (na razie dostępny jest jedynie komunikat prasowy) Sąd oddalił zarzuty w przedmiocie:
- błędnego określenia rynku właściwego, w tym poziomych ograniczeń konkurencji i rozłącznego potraktowania rynków giełdowych i pozagiełdowych instrumentów pochodnych,
- odrzucenia argumentów obu spółek wskazujących na oczekiwany wzrost efektywności dzięki zwiększeniu płynności obrotu oraz obniżeniu wysokości zabezpieczeń wymaganych od uczestników rynku,
- nieprawidłowej oceny środków zaradczych proponowanych przez strony celem zrównoważenia skutków ograniczenia konkurencji.

Bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku Deutsche Börse wydało oświadczenie, w którym podtrzymało własną opinię odnośnie błędnego wyznaczenia przez Komisję rynku właściwego. Spółka rozważa skorzystanie ze środka odwoławczego do Trybunału Sprawiedliwości (Les Echos, Veto confirmé contre la fusion NYSE-Euronext Deutsche Börse).

Brak komentarzy: