piątek, 12 kwietnia 2013

Raport BCBS z implementacji Bazylei III


 Komitet Bazylejski przedstawił, sporządzony dla ministrów finansów i prezesów banków centralnych państw G20, Raport z implementacji reform regulacyjnych przewidzianych w Bazylei III. Dokument ilustruje postępy osiągnięte w stosunku do stanu z października 2012.

Obok kwestii wymogów kapitałowych, dominujących w opublikowanym tydzień temu Raporcie z postępów implementacji regulacji bazylejskich (zobacz: wcześniejszy post), dokument obejmuje również działania regulacyjne i praktyki bankowe zmierzające do wzmocnienia bazy kapitałowej, a także wskazuje na trudności zaistniałe w związku z implementacją.


W jedenastu państwach należących do BCBS regulacje kapitałowe z Bazylei III wdrożono już do krajowego porządku prawnego. W trzech państwach regulacje takie nabiorą mocą prawnej przed końcem bieżącego roku (Argentyna, Brazylia, Rosja). 13 państw (w tym 9 państw UE), które nie dotrzymały terminu uchwalenia stosownych aktów prawnych do 1 stycznia 2013 roku, opublikowało projekty legislacyjne. Komitet w sposób szczególny wezwał do zakończenia prac legislacyjnych państwa, w których siedziby mają banki o znaczeniu systemowym (G-SIBs).

Mimo opóźnień w implementacji Bazylei III, ogólna ocena BCBS postępów we wzmacnianiu bazy kapitałowej banków jest pozytywna, głównie za sprawą aktywności nadzorców, wywierających presję na instytucji prowadzące działalność międzynarodową. Wniosek taki dodatkowo wzmacnia zastrzeżenie Komitetu odnośnie stosowania metodologii oceny działań regulacyjnych RCAP (informacja w przywoływanym powyżej wpisie), że efektywność takich działań jest bezpośrednio związana z aktywnością nadzorczą oraz upowszechnianiem dobrych praktyk przez same podmioty prywatne.

Komitet zapowiedział wreszcie szczegółową analizę rozbieżności i konsekwencji pochodnych swobodzie obliczania aktywów ważonych ryzykiem przez banki. Możliwe dalsze działania BCBS obejmują: - ograniczenie autonomii banków w tym zakresie, - podniesienie wymogów sprawozdawczych, - dalszą harmonizację działań nadzorczych.


Brak komentarzy: