poniedziałek, 18 kwietnia 2016

G20 opowiada się za sankcjami gospodarczymi wobec rajów podatkowych

15 kwietnia w Waszyngtonie odbył się kolejny szczyt ministrów finansów G20. W końcowym Komunikacie zawarto szereg stwierdzeń potwierdzających ewolucję postrzegania funkcji polityki monetarnej w wyniku doświadczeń walki ze światowym kryzysem finansowym (i europejskim kryzysem zadłużenia), jak choćby podkreślenie zależności między polityką monetarną i wydatkami sprzyjającymi lepszemu wzrostowi gospodarczemu, czy zerwanie z receptami na uzdrawianie sytuacji gospodarczej na zasadzie one size fits all.

Bardziej konkretny charakter ma zapowiedź publikacji na lipcowym szczycie Wytycznych dla programów reform strukturalnych, nad którymi G20 pracuje przy wsparciu ze strony MFW, OECD i innych organizacji międzynarodowych. Ministrowie porozumieli się już co do obszarów priorytetów, a w ciągu kolejnego kwartału mają zostać opracowane wskaźniki pozwalające na ocenę wyzwań i postępów we wdrażaniu reform.

W świetle skandalu Panama Papers (zob. nasze posty o unikaniu sankcji finansowych, oraz korupcji w FIFA i UEFA) powszechną uwagę przykuły jednak przede wszystkim rozmowy na temat walki z uchylaniem się od opodatkowania, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (AML/CFT). Kwestiom tym poświęcono zasadniczą część Komunikatu:

  • Ministrowie wystosowali apel do wszystkich jurysdykcji do przyjęcia ram OECD/G20 walki z Erozją bazy podatkowej i przenoszeniem dochodów (nt. BEPS nasz post tutaj), najlepiej przed czerwcowym pierwszym szczytem. 
  • Państwa, które jeszcze nie zdecydowały się przystąpić do współpracy w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych (zob. nasze posty nt. prac w ramach OECD oraz UE) wezwano do przyjęcia Konwencji OECD o pomocy administracyjnej o wzajemnej pomocy administracyjnej ws podatkowych do przyszłorocznego szczytu G20. 
  • W tym kontekście szczególnie ciekawa jest zgoda ministrów G20 na wspólne opracowanie razem OECD obiektywnych kryteriów identyfikacji jurysdykcji niewspółpracujących ws. podatkowych. Wedle Światowego forum obecnie tylko 2 jurysdykcje należy uznać za niewspółpracujące tj. Bahrajn i... Panamę. Do 2017 lub 2018 do systemu automatycznej wymiany informacji przystąpi 98 jurysdykcji. Przeciwko państwom, które nie zastosowałyby się do rekomendacji Światowego forum transparentności i wymiany informacji dla celów podatkowych możliwym byłoby zastosowanie środków obronnych (par 7). 
  • Ministrowie wezwali do powszechnego przyjęcia Standardów FATF w zakresie transparentność oraz beneficjentów rzeczywistych osoby prawnej, podkreślając znaczenie dostępności i wymiany informacji dot. faktycznych beneficjentów jednostek organizacyjnych. Państwa G20 mają w tym zakresie dać przykład innym państwom, co może oznaczać stworzenie międzynarodowego rejestru takich (ułomnych) osób prawnych. FATF i Światowe forum transparentności i wymiany informacji dla celów podatkowych mają do października przedstawić rekomendacje dot. możliwości poprawy implementacji standardów.
Mimo oporów ze strony Chin i USA wobec automatyzacji obiegu informacji ws. podatkowych, dorobek szczytu oceniono jako rodzący nową nadzieję na skuteczniejszą współpracę w tym zakresie (Le Monde, « Panama papers » : les européens imposent leurs vues au G20). Satysfakcję z przebiegu szczytu mieli wyrażać ministrowie z UE, zabiegający w szczególności o ustanowienie mechanizmu sankcji finansowych. 

Świadomość że terroryzm należy do najpoważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa międzynarodowego XXI wieku, a skandal Panama Papers doprowadził już do dymisji premiera Islandii i ministra przemysłu Hiszpanii - kolejny może być premier Indii, mogą rodzić nadzieje, że zagrożenie pochodne niekontrolowanym przepływom kapitałowym stały się dość poważne, aby umożliwić wypracowanie międzynarodowego kompromisu. Mając jednak w pamięci Offshore leaks i Luxleaks powraca pytanie, czy zataczając kolejny krąg skandal-deklaracje-regulacje czegokolwiek się po drodze nauczyliśmy (M. Menkes, The Divine Comedy of Governance In Tax Evasion Matters. Or Not?).

***
W innych obszarach warto odnotować:
  • potwierdzenie znaczenia budowanego przy współprac z multilateralnymi bankami rozwojowymi Global Infrastructure Connectivity Alliance, który ma pozwolić na lepszą koordynację w planowaniu i realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Przy tej okazji podkreślono doniosłość G20/OECD Corporate Governance and SME Financing Principles oraz G20 Action Plan on SME Financing.
  • Kontynuację prac MFW nad systemowym włączeniem do obligacji emitowanych przez państwa klauzul pozwalających na restrukturyzację zadłużenia (uniemożliwienie blokowania rozmów przez pojedynczych wierzycieli).
  • Zapowiedź rewizji Kodeksu OECD liberalizacji przepływów kapitałowych.
  • Wzmiankę o pracach nad możliwością rozszerzenia dostępu do Specjalnych Praw Ciągnienia.

Brak komentarzy: