czwartek, 25 kwietnia 2013

Szwajcaria zatwierdziła zasady transferu informacji bankowych FATCA


Coraz więcej czynników sprzyja zdecydowanym działaniom międzynarodowym przeciwko jurysdykcjom niewspółpracującym w zakresie walki z uchylaniem się od opodatkowania, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (AML/CFT), wpisanym w plan prac G20.

W UE potężnym bodźcem do wzmożenia wysiłków w tym zakresie był francuski skandal Cahuzac, który przyczynił się do przyjęcia deklaracji o pogłębionej współpracy części państw unijnych w zakresie automatycznego przekazywania informacji bankowych (zobacz wcześniejszy post). W skali światowej najważniejszym czynnikiem skłaniającym państwa do zmiany polityki było wejście w życie amerykańskiej Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), zgodnie z którą USA wymagają automatycznego transferu określonych danych bankowych pod groźbą kar finansowych i handlowych nakładanych na instytucje finansowe nierespektujące wymogów FATCA. Choćby w przypadku Luksemburga – obok Austrii ostatniego państwa UE niechętnego ostatnim nowelizacjom zasad współpracy – ten ostatni czynnik miał decydujące znaczenie dla liberalizacji zasad dostępu do danych bankowych (pisaliśmy o tym tu). Wreszcie mimo irytacji UE na apele państw trzecich o złagodzenie kursu polityki oszczędnościowej (zob. post nt. Wiosennego posiedzenia MFW-BŚ), Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso dopiero co przyznał, że potencjał (polityczny) polityki oszczędnościowej uległ wyczerpaniu (CNBC, Eraof Austerity Has Run Its Course, EU Says), zatem środki które można by uzyskać walcząc z uchylającymi się od opodatkowania jawią się szczególnie atrakcyjnie – finansowo i politycznie. Właśnie ta kwestia była jednym z nielicznych obszarów, w których komunikat z Wiosennego posiedzenia MFW-BŚ stwarza nadzieje na podjęcie zdecydowanych działań. 


Zważywszy na niedawne oświadczenie Prezydenta Konfederacji Szwajcarii Ueli Maurera o nieprzystępowaniu do europejskiego systemu automatycznego transferu informacji bankowych (zob. przywołany powyżej post), istnieją obawy, że opór tego państwa będzie jedną z istotniejszych przeszkód we wzmocnieniu przedmiotowej współpracy. Zarazem jednak nawet Szwajcaria uległa sile argumentu FATCA.  Niezależnie od zastrzeżeń odnośnie eksterytorialności stosowania amerykańskiego prawa podatkowego, w czerwcu 2012 r. USA i Szwajcaria zadeklarowały podjęcie negocjacji bilateralnych w sprawie porozumienia ułatwiającego implementację FATCA, a 10 kwietnia b.r. Rada federalna Szwajcarii poinformowała o zatwierdzeniu Porozumienia.

Zob. także: tekst Porozumienia.

Jednym z ciekawszych skutków wejścia Porozumienia w życie będzie zdefiniowanie obowiązków szwajcarskich instytucji finansowych wobec amerykańskiego urzędu podatkowego, Internal Revenue Service (IRS), mocą regulacji obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, w tym aktów przyjmowanych przez samo IRS, jak choćby 500. stronicowego Final Regulations, określającego zakresu stosowania ustawy FATCA i doprecyzowującego postanowienia szczegółowe.

Komentarz do skutków wejścia w życie Porozumienia w prawie szwajcarskim: Centrum prawa bankowego i finansowego Uniwersytetu Genewskiego.


Brak komentarzy: