sobota, 31 października 2020

Rewizja Zasad arbitrażowych ICC

Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) opublikowała zrewidowane Zasady arbitrażowe, które zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2021 roku (ICC unveils revised Rules of Arbitration). W związku z tym niebawem zaktualizowane zostaną również Wytyczne ICC (tzw. Notes).

Wśród nowości proceduralnych można wskazać:

  • postanowienia w zakresie konsolidacji postępowań i możliwości dołączenia stron do trwającego postępowania,
  • regulacje w zakresie posiedzeń wirtualnych i cyfrowego składania dokumentów,

piątek, 30 października 2020

Administracja USA reguluje reżim wyłączeń z sankcji gospodarczych dla ochrony praw człowieka

W minionych tygodniach administracja USA przyjęła dwa istotne dokumenty regulujące wyjątki od sankcji gospodarczych na potrzeby ochrony praw człowieka.

6 października b.r. funkcjonujące w ramach Departamentu Handlu Bureau of Industry and Security (BIS) opublikowało zasady dotyczące stosowania Export Administration Regulations (EAR). BIS dodało w ten sposób ochronę praw człowieka do przesłanek polityki wydawania licencji eksportowych. Zgodnie z nowymi zasadami ograniczenia w zakresie eksportu technologii kontrolowania przestępczości (crime control) mogą być przyjmowane już nie tylko w przypadku podejrzenia odnośnego rządu o naruszanie praw człowieka, ale również poszczególnych osób lub organizacji. 

Z kolei Departament Stanu 30 września opublikował wytyczne dla amerykańskiego biznesu do oceny czy eksportowane narzędzia inwigilacji będą wykorzystywane przez odbiorców rządowych do celów sprzecznych z prawami człowieka. Departament Stanu zachęca przedsiębiorców do zintegrowania procedur due dilligance w zakresie praw człowieka z pozostałymi procedurami compliance. Dokument ma mieć charakter wykonawczy w stosunku do Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka.

czwartek, 29 października 2020

Polska przeciwna konkluzjom Rady UE ws. sztucznej inteligencji. Przeszkodą "gender"

21 października b.r. niemiecka prezydencja Rady UE przedłożyła projekt Konkluzji ws. Karty praw podstawowych w kontekście sztucznej inteligencji i cyfrowej ewolucji. Jednomyślne przyjęcie konkluzji zostało zablokowane przez Polskę.

Polska podkreślała bowiem że pojęcie "płci" nie znajduje się w Karcie praw podstawowych ani w Traktatach. W rezultacie, zdaniem Stałego Przedstawiciela RP przy UE amb. Andrzeja Sadosia, mimo że Polska zdecydowanie wspiera równość między kobietami a mężczyznami, uznanie sformułowania "równość płci" mogłoby doprowadzić do problemów natury semantycznej (Euractiv, Poland rejects Presidency conclusions on Artificial Intelligence, rights).

środa, 28 października 2020

Minister Zbigniew Rau podpisał Deklarację ws. Konsensusu Genewskiego

 22 października b.r. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał Deklarację ws. Konsensusu Genewskiego dla Ochrony Zdrowia Kobiet i Wzmacniania Rodziny (MSZ, Minister Zbigniew Rau wziął udział w wirtualnym podpisaniu Deklaracji ws. Konsensusu Genewskiego). 

Sygnatariusze m.in. podkreślili swój sprzeciw wobec popierania aborcji jako jednej z metod planowania rodziny jednocześnie podkreślając prawo do ochrony przysługujące dzieciom nienarodzonym. Zadeklarowano wsparcie dla działań na rzecz poprawy i zapewnienia kobietom lepszego dostępu do zdrowia i rozwoju, w tym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, które muszą zawsze popierać optymalne zdrowie, najwyższy osiągalny standard zdrowia, z wyłączeniem aborcji. Podkreślono wreszcie, że nie istnieje norma międzynarodowa prawa do aborcji ani obowiązek jej finansowania.

Inicjatorem Deklaracji były Stany Zjednoczone. Deklarację poza Polską i USA podczas wirtualnej ceremonii podpisało 30 państw m.in. Arabia Saudyjska, Bahrajn, Białoruś, Benin, Brazylia, Burkina Faso, Egipt, Gambia, Indonezja, Iran, Oman, Pakistan i Węgry (DoS, Secretary Michael R. Pompeo With Secretary Alex M. Azar II At the Signing Ceremony of the Geneva Consensus Declaration).

Podpisanie deklaracji zbiegło się ze stwierdzeniem przez sędziów zasiadających w Trybunale Konstytucyjnym sprzeczności aborcji z Konstytucją (Sygn. akt K 1/20).

wtorek, 27 października 2020

Boliwia ratyfikuje Konwencję NZ ws. przejrzystości arbitrażu inwestycyjnego

W związku ze złożeniem w siedzibie Sekretariatu ONZ dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji NZ ws. przejrzystości arbitrażu inwestycyjnego (Konwencji z Mauritiusa), Boliwia stała się jej 7. państwem-stroną (UN Press Release UNIS/L/307).


Tym samym dołączyła do Australii, Gambii, Kamerunu, Kanady, Maurutiusa i Szwajcarii

piątek, 23 października 2020

Jakub Czepek członkiem Podkomitetu ds. zapobiegania torturom

Dr Jakub Czepek został wybrany na członka Podkomitetu Komitetu Przeciwko Torturom, do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Innemu Okrutnemu, Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (zob. tutaj). Zadaniem podkomitetu jest m.in. wizytacja miejsc, w których osoby są pozbawione wolności, w celu zapobieżenia torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu (więcej o podkomitecie tutaj).

Dr Czepek jest adiunktem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Katedrze Ochrony Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, którą kieruje dr hab., prof. UKSW Elżbieta Karska (zob. tutaj). Dr Czepek w swoich publikacjach skupiał się dotychczas na dorobku orzeczniczym Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jest autorem monografii dot. zobowiązań pozytywnych państw (zob. tutaj) oraz wspólnie z Maciejem Lubiszewskim monografii dot. procedury wyroku pilotażowego (zob. tutaj).

Serdeczne gratulacje dla dr. Czepka!czwartek, 22 października 2020

Umowa Polska-USA ws. rozwoju programu cywilnej energetyki jądrowej

Sekretarz USA ds. energetyki Dan Brouillette oraz pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski porozumieli się ws. umowy bilateralnej o współpracy w zakresie rozwoju programu cywilnej energetyki jądrowej w Polsce (DoE, U.S. Secretary Brouillette and Poland’s Minister Naimski Sign Strategic Agreement on U.S. - Poland Cooperation Towards Developing Poland’s Civil Nuclear Energy Program). Umowa zawarta na okres 30 lat zakłada wszechstronną współpracę między oboma państwami, począwszy od wspólnego opracowania technicznych i finansowych warunków rozwoju energetyki jądrowej.

Sekreatrz Brouillette umowę podpisał 19 października. Minister Naimski ma to uczynić kiedy tylko dokumenty dotrą do Warszawy. 

środa, 21 października 2020

Pełna operacyjność unijnego mechanizmu monitorowania inwestycji zagranicznych

11 października pełną operacyjność osiągnął unijny mechanizm monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) powołanego na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/452 z dnia 19 marca 2019 r. 

Rozporządzenie weszło w życie w kwietniu b.r.  Od tego czasu państwa złożyły sprawozdania dot. funkcjonowania mechanizmów krajowych, ustanowiono punktu kontaktowe oraz bezpieczne kanały wymiany informacji, przyjęto procedury szybkiego reagowania i opiniowania BIZ, a zgodnie z Zaleceniami Komisji państwa członkowskie wyraziły zgodę na nieformalną współpracę w tym zakresie.


Więcej informacji tutaj.

piątek, 16 października 2020

Poglądy kandydatki na sędzię SN USA Amy Coney Barrett na prawo międzynarodowe

W cieniu pandemii odbywają się przesłuchania kandydatki na sędzię Sadu Najwyższego Amy Coney Barrett przez jedną z komisji Kongresu USA. Kandydatka ubiega się o miejsce zajmowane przez lata przez zmarłą niedawno sędzię Ruth Bader Ginsburg, znaną ze swego zaangażowania w ruch praw obywatelskich i ochronę praw kobiet. 

W trakcie przesłuchań pada wiele, często niewygodnych, a czasem dziwnych pytań. Z perspektywy europejskiej do kategorii "intrygujących" zaliczyć można z pewnością pytanie zadane przez senatora Chucka Grassley’a, który chciał poznać opinię kandydatki co do właściwości powoływania się na prawo międzynarodowe w procesie interpretacji Konstytucji USA. A kandydatka odpowiedziała tak, przedstawiając swoje rozumienie prawa międzynarodowego ...  

czwartek, 15 października 2020

Rosja, Chiny i Kuba wybrane do Rady Praw Człowieka ONZ

13 października odbyły się wybory do Rady Praw Człowieka ONZ. Zgodnie z procedurą ustanowioną w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 60/251 (par. 7) wyboru 47 członków Rady dokonuje Zgromadzenie w bezpośrednim głosowaniu większością głosów. Podział miejsc w Radzie został dokonany na podstawie kryterium geograficznego: państwom afrykańskim oraz Azji i Pacyfiku przysługuje odpowiednio po 13 miejsc; państwom Ameryki Łacińskiej i Karaibów - 8 miejsc; Europie Wschodniej - 6 miejsc, a Europie Zachodniej i pozostałym państwom – 7 miejsc. Kadencja w Radzie Praw Człowieka trwa 3 lata. W tej chwili członkiem Rady jest m.in. Polska, której kadencja kończy się w 2022 r. 

środa, 14 października 2020

Guest post: Specjalni sprawozdawcy Biura Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka ostrzegają przed nową definicją „terroryzmu” w Szwajcarii

Szwajcarski projekt ustawodawstwa antyterrorystycznego narusza międzynarodowe standardy praw człowieka poprzez rozszerzenie definicji terroryzmu i tworzy niebezpieczny precedens dla tłumienia sprzeciwu politycznego na całym świecie, ostrzegli 11 września specjalni sprawozdawcy ONZ ds. Praw Człowieka działający w ramach tak zwanych procedur specjalnych (Special Procedures), Rady Praw Człowieka. Sprawozdawcy wyrazili ubolewanie z powodu odmowy władz szwajcarskich zmiany spornych fragmentów projektu ustawy.„Żadne z naszych zaleceń nie zostało wdrożone” - powiedzieli, odnosząc się do 16-stronicowego oficjalnego listu wysłanego do rządu pod koniec maja (pełna treść listu dostępna tu). Sprawozdawcy są szczególnie zaniepokojeni, że nowa definicja „działalności terrorystycznej”może obejmować nawet działania zgodne z prawem, które mają na celu wpłynięcie lub zmianę porządku konstytucyjnego, takie jak legalne działania dziennikarzy, społeczeństwa obywatelskiego i działaczy politycznych. 

Według standardów międzynarodowych (wezwanie sekretarza generalnego ONZ z dnia 17.03.2005 r. skierowane do wszystkich państw członkowskich w sprawie przyjęcia wspólnej definicji terroryzmu przyjętej przez Panel Wysokiego Szczebla Narodów Zjednoczonych ds. Zagrożeń, Wyzwań i Zmian (dokument dostępny tu) w tym Rady Bezpieczeństwa ONZ (rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1566 (2004)), terroryzm obejmuje zastraszanie lub przymus wobec ludności lub rządów poprzez groźbę lub użycie przemocy powodującej śmierć, poważne obrażenia lub branie zakładników.„Rozszerzenie definicji terroryzmu na jakąkolwiek kampanię bez użycia przemocy, która wiąże się z szerzeniem strachu, wykracza daleko poza aktualne szwajcarskie prawo i narusza międzynarodowe standardy” – powiedzieli. „Ta nadmiernie ekspansywna definicja ustanawia niebezpieczny precedens i może służyć jako model dla autorytarnych rządów dążących do stłumienia politycznego sprzeciwu, w tym poprzez tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie.” Sprawozdawcy ostrzegli również przed fragmentami projektu, które dawałyby policji federalnej szerokie uprawnienia do wyznaczania „potencjalnych terrorystów” i podejmowania decyzji o środkach zapobiegawczych wobec nich bez uprzedniej kontroli sądowej (osoby objęte środkami mogłyby złożyć wniosek o ich uchylenie do Federalnego Sądu Administracyjnego). „Chociaż zdajemy sobie sprawę z poważnych zagrożeń bezpieczeństwa stwarzanych przez terroryzm, bardzo żałujemy, że władze szwajcarskie odmówiły skorzystania z naszej pomocy technicznej i wiedzy fachowej na temat łączenia skutecznych środków zapobiegawczych z poszanowaniem praw człowieka” - powiedzieli specjalni sprawozdawcy. Pełna treść komunikatu dostępna tu.

Autor: Autor: Bartłomiej Pająk, absolwent UŚ, z wykształcenia adwokat, pracownik samorządowy

poniedziałek, 12 października 2020

Rozpoczęcie procedury wyboru kandydatów na sędziego z ramienia Polski w Europejskim Trybunale Praw Człowieka

Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało informację, iż w związku ze zbliżającym się upływem w dniu 31 października 2021 r. kadencji polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, którym jest obecnie prof. dr hab. Krzysztof Wojtyczek, rozpoczęła się procedura wyboru kandydatów na stanowisko sędziego. 

Wszystkie informacje szczegółowe dostępne są tu i tu.

Przypomnijmy tylko, że kadencja sędziego trwa obecnie 9 lat, bez możliwości reelekcji. Funkcję tę sprawowali dotychczas prof. Jerzy Makarczyk oraz prof. Lech Garlicki. Natomiast sędzią Europejskiej Komisji Praw Człowieka był mecenas Marek Antoni Nowicki.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 6 listopada. Najpóźniej do dnia 8 marca 2021 r. władze polskie powinny przedłożyć Zgromadzeniu Parlamentarnemu RE listę trzech kandydatów, która wcześniej powinna uzyskać akceptację Panelu doradczego RE ds. wyboru kandydatów na sędziów. Dopiero z trzech osób znajdujących się na liście rządu, ostatecznego wyboru sędziego dokona Zgromadzenie Parlamentarne RE.

  

niedziela, 11 października 2020

Kolejna porażka CFO Huawei Meng Wanzhou w kanadyjskiej batalii ekstradycyjnej

 Aresztowana w grudniu 2018 r. w Kanadzie dyrektor ds. finansowych Huawei Meng Wanzhou od tego czasu jest stroną sporu ekstradycyjnego na postawie wniosku wystawionego przez USA (nasz post). Z początkiem października b.r. oddalone wnioski jej pełnomocników o dostęp do szeregu amerykańskich dokumentów, które miały posłużyć jej obronie (AP, Canadian extradition judge deals Huawei CFO legal blow).

Obrona utrzymuje, że żądane dokumenty miały uwidocznić bezprawność zatrzymania i przesłuchań Pani Meng. Rząd dowodził natomiast, że żądane dokumenty objęte są tajemnicą adwokacką biura prokuratora. Sąd w większości przychylił się do twierdzeń strony rządowej.

Pani Meng została zwolniona z aresztu za wniesieniem środka zabezpieczającego w postaci 7,5 mln USD kaucji (The Guardian, Meng Wanzhou: Canadian court frees Huawei CFO on bail).

piątek, 9 października 2020

Pokojowa nagroda Nobla dla Światowego Programu Żywności (WFP)

Komitet noblowski ogłosił, że laureatem Pokojowej Nagrody Nobla został Światowy Program Żywności (WFP) za ""wysiłki na rzecz walki z głodem i wkład w stworzenie lepszych warunków dla pokoju".

WFP to jedna z agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Rzymie - tam też jest siedziba Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), z którą WFP ściśle współpracuje i m.in. koordynuje jeden z klastrów pomocy humanitarnej tj. Bezpieczeństwo żywnościowe.

Rolą WFP jest ratowanie życia, przez dostarczanie żywności w czasie sytuacji zagrożenia oraz praca ze społecznościami w celu poprawy jakości żywienia i budowy większej odporności na kryzysy żywnościowe. 

Zadanie to wpisuje się w cel, jaki postawiły sobie Narody Zjednoczone przyjmując Cele Zrównoważonego Rozwoju, wśród których znalazło się wyeliminowanie głodu do 2030 r. Daleko jednak nam do osiągnięcia tego celu, biorąc pod uwagę, że jedna na dziewięć osób na świecie głoduje.

WFP tylko w 2019 r. pomogła 97 milionom ludzi w 88 krajach. Obecnie pomaga w związku z następującymi kryzysami:

  • Covid-19
  • Demokratyczna Republika Konga
  • Północno-wschodnia Nigeria
  • Sahel
  • Południowy Sudan
  • Syria
  • Jemen.

Immunitet egzekucyjny: szwedzki sąd rozszerza zakres immunitetu egzekucyjnego. Sąd USA wymusza ujawnienie aktywów

W czerwcu b.r. szwedzki sąd apelacyjny (Svea hovrätt) uchylił decyzję Kronofogden, tj. Urzędu Komornika tym samy kolejny raz uniemożliwiając wykonanie wyroku z arbitrażu SCC z 2013 r. Sąd dokonał rozszerzającej wykładni immunitetu egzekucyjnego obejmując zakresem ochrony środki Narodowego Banku Kazachstanu (NBK). Z kolei sąd w USA zobowiązał Kazachstan do ujawnienia aktywów podlegających zajęciu pod groźbą stwierdzenia obrazy sądu.

Przedmiotem sporu arbitrażowego było wywłaszczenie w 2010 r. inwestycji naftowej o wartości przeszło 1 mld USD. Inwestycja została wywłaszczone tuż po osiągnięciu rentowności dzięki dekadzie prowadzenia działań restrukturyzacyjnych. Trybunał arbitrażowy uznał Kazachstan winnym naruszenia standardu uczciwego i sprawiedliwego traktowania na podstawie Traktatu Karty Energetycznej i zasądził na rzecz inwestora odszkodowanie w wysokości 500 mld USD (Anatolie Stati, Gabriel Stati, Ascom Group SA and Terra Raf Trans Traiding Ltd v. Kazakhstan, SCC Case No. V 116/2010). 

czwartek, 8 października 2020

Dalsza internacjonalizacja konfliktu w Górskim Karabachu - skarga Armenii przeciwko Turcji

Rozwój wydarzeń wojskowych w Górskim Karabachu spowodował, że Armenia złożyła do ETPC kolejną skargę międzypaństwową, tym razem przeciwko Turcji (skarga nr 43517/20). Trybunał, tak samo jak w przypadku skargi Armenii przeciwko Azerbejdżanowi, przychylił się do złożonego wraz ze skargą wniosku o nałożenie w sprawie środków tymczasowych. Tym razem zwrócił się jednak do wszystkich stron bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w konflikt, w tym do Turcji, o powstrzymanie się od podejmowania akcji przyczyniających się do naruszeń praw gwarantowanych cywilom przez EKPC i o respektowanie zobowiązań ciążących na państwach.

Choć przez lata funkcjonowania systemu ochrony praw człowieka opartego na Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, można było mieć niedosyt wykorzystania przez państwa mechanizmu skargi międzypaństwowej, ostatnie lata są zdecydowanie zaprzeczeniem tego trendu. Rok 2020 z, jak dotąd, pięcioma skargami międzypaństwowymi plasuje się zdecydowanie na pierwszej pozycji.  

 

wtorek, 6 października 2020

Kolejna skarga międzypaństwowa i środki tymczasowe nałożone przez ETPC na Armenię i Azerbejdżan

Europejski Trybunał Praw Człowieka otrzymał wniosek władz Armenii o nałożenie na Azerbejdżan środków tymczasowych w związku z nową odsłoną konfliktu o Górski Karabach. Trybunał zdecydował się na zastosowanie art. 39 swojego Regulaminu i zwrócił się zarówno do Azerbejdżanu, jak i Armenii o powstrzymanie się od podejmowania jakichkolwiek środków, szczególnie akcji zbrojnych, które mogą pociągać za sobą naruszenia gwarantowanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka praw ludności cywilnej i wywiązywanie się ze zobowiązań ciążących na tych państwach na podstawie Konwencji. 

Wniosek złożony do Trybunału został zarejestrowany jako skarga międzypaństwowa pod numerem 42521/20. Jest to już trzecia tego rodzaju skarga wniesiona do ETPC w tym roku (Niderlandy p. Rosji, Lichtenstein p. Czechom).  

poniedziałek, 5 października 2020

Komisja Europejska rozpoczyna procedurę sporną ws. naruszenia przez Wlk. Brytanię Umowy brexitowej

Komisja Europejska poinformowała o notyfikowaniu Zjednoczonemu Królestwu sporu dotyczącego naruszenia przez tą ostatnią zobowiązań na podstawie Umowy z 24 stycznia 2020 o wystąpieniu między UE a Wlk. Brytanią. Zgodnie z art. 5 Umowy, strony zobowiązały się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań celem wypełnienia zobowiązań przyjętych na jej mocy, a także do powstrzymania się od jakichkolwiek działań które zagroziłyby jej realizacji celu.

Tymczasem 9 września b.r. rząd brytyjski przedłożył projekt United Kingdom Internal Market Bill 2019-21. Projekt zatwierdzony przez Izbę Gmin jest obecnie procedowany w Izbie Lordów. Jego kontrowersyjnym elementem są postanowienia naruszające Protokół irlandzki do Umowy o wystąpieniu. 

niedziela, 4 października 2020

Trump i Pompeo pozwani za niekonstytucyjne sankcje wobec MTK

Od paru miesięcy donosimy o trwającej przeciwko Międzynarodowemu Trybunałów Karnemu ofensywie amerykańskiej administracji. Polityce tej sprzeciwia się głośno zarówno trybunał, jak i osobno państwa strony Statutu, Unia Europejska, a także organizacje pozarządowe. I właśnie teraz jedna z nich Open Society Justice Initiative, złożyła pozew w sądzie okręgowym w Nowym Jorku przeciwko Prezydentowi Trumpowi, Sekretarzowi Stanu Pompeo i kilku innym osobom wskazując, że zarządzenie wykonawcze wydane przez amerykańską administrację narusza prawa konstytucyjne, w tym wolność słowa, i uniemożliwia przedstawicielom MTK prowadzenie prac na rzecz międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości. 
 Taka polityka Stanów Zjednoczonych grzebie także wieloletnie działania tego państwa na rzecz rozwoju międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości, nadto nie może być ona oceniona inaczej niż wroga. Odebranie wiz m.in. Prokurator Bensoudzie i zamrożenie aktywów bankowych jest odwetem Trumpa za prowadzenie przez Biuro Prokuratora MTK dochodzenia w sprawie zbrodni popełnionych w Afganistanie. Chodzi o talibskie tortury względem ludności cywilnej, ale też władze afgańskie, śledztwo wykazało także, że konieczne jest zbadanie ewentualnych zbrodni popełnionych przez siły amerykańskie i CIA. Z tym właśnie postępowaniem łączy się na przykład wątek więzień CIA w Polsce. 

Szerzej: Reuters.
O sankcjach pisaliśmy już tu oraz tu
Polecamy także artykuły o więzieniach CIA w Polsce (wolny dostęp): tutaj i tu

sobota, 3 października 2020

Wejście w życie znowelizowanych Zasad arbitrażowych LCIA

 Z dniem 1 października weszły w życie znowelizowane Zasady London Court of International Arbitration (LCIA). Znajdą one zastosowanie do wszystkich wszczynanych odtąd postępowań.

Zmiany miały na celu zwiększenie efektywności i elastyczności procedury. Z nowych rozwiązań warto choćby odnotować możliwość wszczęcia kilku postępowań arbitrażowych mocą tego samego wniosku, czy rozszerzone możliwości konsolidacji postępowań. Rozszerzono również możliwości elektronicznego przedkładania pism procesowych oraz odbywania posiedzeń online.

piątek, 2 października 2020

ING Bank Śląski naruszał sankcje finansowe nałożone na Rosję

 Nie milkną echa publikacji wyników dziennikarskiego śledztwa FinCEN dot. naruszenia unijnych i amerykańskich sankcji finansowych nałożonych na Rosję w związku z agresją na Ukrainę i aneksją Krymu. Przelewu 46 mln USD na rzecz objętego sankcjami Wnieszekonombanku (VEB) miał dokonać bank ING. O tym że było to świadome działanie celem ominięcia sankcji może świadczyć fakt, że po pierwszej zablokowanej przez Bank of America transakcji dokonano drugiej próby, tym razem udanej, usuwając dane VEB z danych identyfikujących transakcję (GW, Dokumenty FinCEN: bank ING przesyłał pieniądze do "skarbonki Putina"). Jak dotąd ING Bank Śląski stara się unikać komentowania sprawy.


Szerzej nt. międzynarodowego dziennikarskiego śledztwa tutaj.

czwartek, 1 października 2020

Czechy występują ze skargą p. Polsce dot. kopalni Turów

Czeskie ministerstwa spraw zagranicznych i środowiska wniosły do Komisji Europejskiej skargę przeciwko Polsce w zw. z planami PGE rozbudowy kopalni Turów. Jest to pierwszy krok do wszczęcia przed Trybunałem Sprawiedliwości postępowania o naruszenie przez Polskę zobowiązań na podstawie art. 259 TFUE.

Forsal, Kopalnia Turów


Rozbudowa grozi pozbawieniem naszych sąsiadów wody. Realizacja inwestycji rzekomo naruszałaby ramową dyrektywę wodną, dyrektywę o ocenach oddziaływania na środowisko i dyrektywę ws. oceny wpływu planów i programów na środowisko. 


Podjęcie kroków prawnych nie jest zaskakujące; przeciwko rozbudowie konsekwentnie protestowano zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym.