piątek, 30 sierpnia 2019

Pośmiertnie prowadzone postępowanie karne naruszeniem EKPC - sprawa Magnitsky p. Rosji

ETPC wznowił pracę po wakacyjnej przerwie wydając wyrok ws. Magnitskiy i inni p. Rosji. Nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że zapadł taki wyrok, jak powinien. Oceniając aresztowanie i procesy wytoczone Siergiejowi Magnitskiemu, rosyjskiemu prawnikowi i sygnaliście, ETPC stwierdził cały szereg naruszeń Konwencji. Począwszy od materialnego i proceduralnego naruszenia art. 2 (brak adekwatnej opieki medycznej), poprzez art. 3 (warunki osadzenia i przeludnienie oraz nieludzkie traktowanie przez strażników i brak efektywnego śledztwa), art. 5 ust. 3 poprzez przewlekłość tymczasowego aresztowania oraz art. 6 ust. 1 i 2 na skutek okoliczności, że postępowanie, w którym uznano winę skarżącego toczyło się i zakończyło po jego śmierci. 

Z punktu widzenia wagi orzeczenia dla kolejnych spraw, warto zwrócić uwagę na fragment, w którym ETPC rozstrzygnął o nadaniu statusu ofiary żonie i matce skarżącego, które przystąpiły do sprawy po jego śmierci. Otóż rozstrzygając o możliwości powołania się przez nie na art. 6 Konwencji, Trybunał uznał, że będzie to dopuszczalne biorąc pod uwagę, że zarzut na gruncie art. 6 dotyczący pośmiertnego postępowania jest wystarczająco związany ze śmiercią głównego skarżącego.

czwartek, 29 sierpnia 2019

USA zaangażowane w ataki na terytorium Iraku?

20 sierpnia doszło do wybuchu w magazynie broni niedaleko bazy wojskowej Balad w Iraku, 80 km na północ od Bagdadu. Z magazynu, należącego do Sił Mobilizacji Ludowej, miał korzystać Iran przy przerzucie broni do Syrii. Atak ten jest jednym z kilku przeprowadzonych w lipcu i sierpniu na cele w Iraku: 19 lipca w ataku w Amirli zginęło dwóch Irakijczyków, z kolei 12 sierpnia doszło do wybuchu w bazie wojskowej al-Saqr niedaleko Bagdadu.

środa, 28 sierpnia 2019

Libra - kryptowaluta Facebooka - pod mrożącym spojrzeniem organów antymonopolowych w USA i UE.

O wątpliwościach prawnych i politycznych wokół Libry, kryptowaluty budowanej przez Facebooka, wspominaliśmy na początku lipca przy okazji jej publicznej inauguracji. Przywołując jednak choćby skandal Cambridge Analitica wyrażaliśmy obawy, że zezwolenie Facebookowi na stworzenia światowej (krypto)waluty wymaga olbrzymiej ostrożności, jeżeli w ogóle powinno to nastąpić. Powściągliwość w tym zakresie podzielają choćby międzynarodowa Rada Stabilności Finansowej (FSB), i brytyjski nadzorca rynku finansowego Financial Conduct Authority (FT, Global regulators deal blow to Facebook’s Libra currency plan) i grupa G7. 

Obaw związanych ze skalą oddziaływania projektu z pewnością nie złagodziło odsłonięcie kolejnych jego aspektów. Facebook planuje m.in. zintegrowanie portfela Calibra z usługami świadczonymi przez inne podmioty grupy m.in. WhatsApp czy Messenger.

W rezultacie, już w lipcu Facebook przyznał, że jego działania stały się przedmiotem wstępnego postępowania amerykańskiego nadzorcy prawa konkurencji (FT, Facebook reveals new FTC antitrust investigation). Teraz śladami USA ruszyła Unia Europejska. 

wtorek, 27 sierpnia 2019

Polak Europejskim Inspektorem Ochrony Danych

20 sierpnia zmarł Giovanni Buttarelli, Europejski Inspektor Ochrony Danych. Zgodnie z art. 100 (4) rozporządzenia PE i Rady UE 2018/1725 jego obowiązki do końca kadencji (tj. do 5 grudnia bieżącego roku) przejął dotychczasowy zastępca, czyli Wojciech Wiewiórowski.

Oczywiście, w takich okolicznościach trudno gratulować dr. Wiewiórowskiemu sukcesu. Tym niemniej należy życzyć mu powodzenia w sprawowaniu tej bardzo doniosłej funkcji.

poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Podpisanie Konwencji singapurskiej o międzynarodowych umowach ugody zawieranych w drodze mediacji

W dniach 6-7 sierpnia b.r. pod auspicjami UNCITRAL odbyła się Konferencja singapurska o mediacji. Stanowiło to uroczyste zwieńczenie prac (post tutaj) o których ostatnio pisaliśmy przy okazji publikacji tekstu konwencji. Podstawowym celem traktatu jest stworzenie reżimu wykonywania porozumień ugodowych w sprawach handlowych zawartych w postępowaniu mediacyjnym na podobieństwo systemu obowiązującego na mocy Konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych z 1958 r. Wykonywanie takich umów ma następować automatycznie, bez badania przez sądy krajowe.

Do wejście w życie konwencji wymagane są 3 akty ratyfikacji. Sukces przedsięwzięcia wydaje się jednak przesądzony, zważywszy że w momencie otwarcia traktatu do podpisu uczyniło to 46 państw. Wprawdzie nie ma wśród nich choćby żadnego członka UE, jednak w tym gronie znalazły się m.in. Stany Zjednoczone i Chiny.

sobota, 24 sierpnia 2019

Zalecenie KE dla programów compliance handlu produktami podwójnego zastosowania

Komisja Europejska opublikowała Zalecenie na potrzeby wewnętrznych systemów compliance w podmiotach zaangażowanych w obrót produktami podwójnego zastosowania (Zalecenie KE (UE) 2019/1318). Celem dokumentu jest stworzenie wytycznych i harmonizacja implementacji Rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli obrotu produktami podwójnego zastosowania w odniesieniu do kompetentnych władz krajowych i eksporterów.

czwartek, 22 sierpnia 2019

Stany Zjednoczone nakładają sankcje gospodarcze na rząd i administrację Wenezueli

Z początkiem miesiąca Stany Zjednoczone rozszerzyły stosowany dotąd wobec Wenezueli reżim sankcji ukierunkowanych na sankcje gospodarcze obejmujące całość aktywności w sferze publicznej.

Temat bilateralnych implikacji, kryzysu polityczno-gospodarczego i represji wewnętrznych, w relacjach z USA podjęliśmy w PPM w 2013 r. przy okazji wymiany nacisków dyplomatycznych. W 2015 r. odnotowaliśmy wymianę sankcji dyplomatycznych (tu i tu). W 2016 r. wskazywaliśmy na groźby prezydenta Nicolasa Maduro nacjonalizacji gospodarki. Kryzys z czasem stał się problemem dla całej OPA, a w 2017 r. zastanawialiśmy się czy nie stanie się on przedmiotem postępowania przez MTK (zob. także post tutaj; w lutym b.r. zostało wszczęte wstępne dochodzenie w sprawie). W maju 2018 r. śledziliśmy ustanowienie amerykańskich sankcji na wenezuelską kryptowalutę Petro

środa, 21 sierpnia 2019

Raport Komitetu przeciwko Torturom dot. Polski - nie jest dobrze

Media zwracają uwagę na niektóre wnioski płynące z konkluzji Komitetu przeciwko Torturom (tutaj) (powziętych w wyniku analizy siódmego okresowego raportu Polski), w szczególności te dotyczące swobody działania Rzecznika Praw Obywatelskich (tutaj).

Warto się jednak przyjrzeć całemu raportowi bliżej, gdyż jest on w istocie przeglądem wszelkich bolączek polskich służb porządkowych i z założenia skupia się na niedostatkach implementacji zakazu tortur.

Co ważne, Komitet zawsze stara się wskazać pozytywne efekty działań państwa, które jest gotowe współpracować z Komitetem. W przypadku Polski, komitet podkreślił postęp w związywaniu się  umowami międzynarodowymi mającymi na celu ochronę praw człowieka. Komitet podkreślił, że Polska ratyfikowała w ostatnim czasie drugi protokół dodatkowy do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych dotyczący kary śmierci; konwencję Rady Europy dotyczącą zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej; konwencję Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych. Z uznaniem też przyjął szereg zmian wprowadzonych w polskim prawie karnym. Niestety wszystkie te sukcesy zostały osiągnięte za poprzedniego rządu.

wtorek, 20 sierpnia 2019

ChRL gromadzi oddziały prewencji na granicy Hong-Kongu. USA umywają ręce

Mimo trwających w Hong Kongu od czerwca masowych protestów, wywołanych inicjatywą ustawodawczą umożliwiającą arbitralną ekstradycję do kontynentalnych Chin (nasz post i tutaj), zdecydowana większość obserwatorów była dotąd przekonana, że Chińska Republika Ludowa (ChRL) nie zdecyduje się na pasyfikację regionu. Naraziłoby to międzynarodową reputację miasta jako ośrodka biznesowego. Od kilku dni interwencji zbrojnej nie sposób jednak wykluczyć.
Zdjęcie satelitarne, które rzekomo pokazuje zgrupowanie pojazdów opancerzonych ChRL gotowych do interwencji (AP)

Funkcjonariusze bezpieczeństw ChRL na stadionie Shenzen (Reuters)

Zgrupowanie ciężarówek i transporterów opancerzonych Chińskiej Armii i Policji Ludowej na granicy Hong Kongu  (Reuters)niedziela, 18 sierpnia 2019

Polska przegrywa arbitraż inwestycyjny Manchester Securities

Wg. nieoficjalnych informacji trybunał arbitrażowy UNCITRAL w sporze Manchester Securities v. Poland orzekł na niekorzyść Skarbu Państwa, zasądzając na rzecz inwestora odszkodowanie w wysokości 37 mln zł oraz odsetki (GW, Upadek Leoparda. Sąd w Hadze: ponad 37 mln zł odszkodowania dla Amerykanów). Stanowiłoby to zasadniczą część kwoty 55 mln zł dochodzonej przez spółkę-córkę amerykańskiego funduszu inwestycyjnego Elliott Management (o tym "sępim funduszu" ostatni raz pisaliśmy w kontekście upadłości Argentyny).

sobota, 17 sierpnia 2019

Zakończone postępowania dotyczące ludobójstwa w Kambodży - śmierć Nuon Chea

Niedługo po wydaniu wyroku przez Nadzwyczajne Izby w Kambodży (pisaliśmy o nim tu), w którym uznano, że w Kambodży dopuszczono się zbrodni ludobójstwa i obejmowało ono eksterminację muzułmańskiej mniejszości Czamów oraz Wietnamczyków, zmarła osoba uznana za winną tych zbrodni.  Nuon Chea - bo to o nim mowa, był najbardziej sędziwą z osób, które postawiono przed Izbami (zmarł w wieku 93 lat). 

W czasie rządów Czerwonych Khmerów pełnił funkcję głównego ideologa reżimu. W 2014 roku Izby uznały, że jest winny popełnienia zbrodni przeciwko ludzkości i skazały na karę dożywotniego pozbawienia wolności, zaś w 2018 roku zaś uznały, że jest także winny popełnienia zbrodni ludobójstwa. 

Obecnie z powodu jego śmierci (zobacz informację ze strony Izb) Izby podjęły decyzję o zakończeniu trwającego postępowania odwoławczego jak i postępowań cywilnych, które mu wytoczono. 

Więcej zobacz: tu oraz tu.


czwartek, 15 sierpnia 2019

Punkt zwrotny w orzecznictwie klauzuli bezpieczeństwa narodowego: Rosja v. Ukraina

5 kwietnia 2019 r. zostały przyjęty raport panelu WTO, który może się okazać punktem zwrotnym nie tylko dla prawa międzynarodowego gospodarczego, ale dla całego prawa międzynarodowego publicznego. Przedmiotem sporu Russia — Measures Concerning Traffic in Transit (WT/DS512/R) była legalność ograniczeń transportowych i tranzytowych nałożonych przez Rosję na ruch drogowy i kolejowy pochodzący z Ukrainy do Kazachstanu, Kirgizji, Mongolii, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu. Strona ukraińska podniosła szereg zarzutów naruszenia prawa materialnego WTO. Powodem dla którego spór zapewne wejdzie na kanonu orzecznictwa międzynarodowego jest jednak obrona z której skorzystała strona pozwana, powołując się na wyjątek od zobowiązań traktatowych ze względu na konieczność ochrony bezpieczeństwa narodowego. W tym zakresie wyrok ma charakter precedensowy. 

Wyjątek bezpieczeństwa narodowego tradycyjnie stanowił bezpiecznik sytemu prawa międzynarodowego. Pozwala on na zachowanie fundamentalnej dlań zasady pacta sunt servanda, przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnej elastyczności. W sytuacji zagrożenia państwowości nie sposób bowiem racjonalnie oczekiwać, aby jakiekolwiek państwo powstrzymało się od samoobrony w imię ochrony łady prawnego. W rezultacie niemal brak linii orzeczniczej w odniesieniu do takich klauzul w prawie międzynarodowym (i brak precedensu orzeczniczego w prawie WTO), ponieważ nawet w przypadkach gdy spór prawny dotykał ich interpretacji, trybunały i sądy międzynarodowe raczej poszukiwały możłiwości uchylać się od udzielania odpowiedzi wprost. 

Ostatnie lata stały się jednak okresem próby dla powojennego porządku multilateralnego, o czym wielokrotnie na łamach PPM wspominaliśmy. Szczególną kategorię zamachów na prawo międzynarodowe stanowią akty bezprawnego stosowania przymusu przez stałych członków Rady Bezpieczeństwa, z pogwałceniem prawa ONZ, który uzasadniają swoje działania nadzwyczajną sytuacją w stosunkach międzynarodowych, grożącą ich bezpieczeństwu międzynarodowemu, podczas gdy sama sytuacja została zaogniona (USA przeciwko Iranowi) lub wywołana (Rosja przeciwko Ukrainie) przez dane państwo. Tym samym zarówno MTS (który będzie orzekać w sporze Iran v. USA) jak i panel WTO stanęły wobec konieczności wyznaczenia granicy dla rozszerzającej interpretacji klauzuli bezpieczeństwa narodowego, albo wzięcia odpowiedzialności za rozszczelnienie sytemu zobowiązań traktatowych w stopniu zagrażającym przyszłości całego systemu. Z tego powodu omawiany tutaj wyrok zapewne będzie powszechnie przywoływany przez wiele lat. 

środa, 14 sierpnia 2019

Indie zawieszają specjalny status stanu Dżammu i Kaszmir

Przypomnijmy, że gdy Indie i Pakistan uzyskały niepodległość od Wielkiej Brytanii w 1947 r., Indian Independence Act zakładał, że władze Kaszmiru będą mogły same zadecydować, do którego z tych dwóch państw przystąpić. Ostatecznie maharadża Kaszmiru zdecydował o przystąpieniu do Indii, w zamian za ochronę przed atakami ze strony plemion zamieszkujących Pakistan. W tym samym roku wybuchł konflikt między Indiami a Pakistanem o kontrolę nad Kaszmirem. W 1948 r. RB ONZ uchwaliła rezolucję 47, w której nakazała przeprowadzenie referendum w regionie, wycofanie wojsk pakistańskich z Kaszmiru i ograniczenie indyjskiej obecności wojskowej do minimum. Doszło wówczas do podpisania porozumienia o zawieszeniu broni między Indiami i Pakistanem, które wyznaczyło de facto linie podziału Kaszmiru. Od tego czasu, oprócz ciągłego stanu napięcia między oboma państwami, doszło do dwóch poważnych konfliktów, w latach 60. i 90.

Do tej pory indyjska konstytucja miała zastosowanie do stanu Dżammu i Kaszmir, ale z pewnymi wyjątkami i zmianami wprowadzonymi przez artykuł 370 konstytucji i specjalne rozporządzenie konstytucyjne z 1954 r. Zgodnie z tymi regulacjami, stan Dżammu i Kaszmir miał szerokie uprawnienia legislacyjne (oprócz spraw związanych z obronnością, komunikacją i sprawami zagranicznymi), a osoby spoza stanu nie mogły osiedlać się, kupować ziemi, obejmować funkcji w administracji publicznej ani otrzymywać stypendiów edukacyjnych w tym stanie. 
5 sierpnia indyjski parlament przyjął prezydencki dekret, który znosi te specjalne uprawnienia (tekst można znaleźć tutaj). Następnego dnia parlament przegłosował także Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, który dzieli dotychczasowy stan Dżammu i Kaszmir na terytorium związkowe Dżammu i Kaszmir (Union Territory of Jammu and Kashmir) i terytorium związkowe Ladakh (Union Territory of Ladakh) (tekst ustawy można znaleźć tu). W podziale terytorialnym Indii oznacza to degradację Dżammu i Kaszmir.

wtorek, 13 sierpnia 2019

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prokuratora MTK

Choć kadencja Fatou Benosudy, obecnej Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego, upływa dopiero w 2021 roku już teraz ogłoszono otwarcie konkursu na nowego prokuratora. Chętni mają czas do końca października, aby złożyć aplikację oraz niezbędne dokumenty. Informację można znaleźć: tu.

Nie ma o tym mowy w ogłoszeniu, w tym momencie nie jest to oczekiwane, ale kandydat powinien mieć wsparcie swojego państwa, jego kampania bowiem powinna być prowadzona profesjonalnie i od momentu złożenia aplikacji czeka go mnóstwo pracy, aby otrzymać międzynarodowe wsparcie dla swojej kandydatury. 

Prokurator, w odróżnieniu do sędziów, wybierany jest spośród kandydatów wszystkich państw stron członkowskich, bez uwzględniania w tym wypadku list regionalnych ONZ. Liczą się przede wszystkim kwalifikacje i doświadczenie oraz pozycja (zawodowa) kandydata, zarówno krajowa, jak i międzynarodowa. W nadchodzących wyborach poprzeczka wydaje się być zawieszona jeszcze wyżej, ze względu na powszechne oczekiwanie, że nowy prokurator pomoże wyprowadzić MTK na prostą z kryzysu w jakim ten pozostaje od pewnego czasu.

Powstaje pytanie czy w Polsce mamy osobę/osoby, która/e mogłyby na serio podjąć walkę o to najbardziej prestiżowe, ale zarazem odpowiedzialne i wymagające stanowisko w MTK?


Dodatkowo, ponieważ termin złożenia aplikacji niemalże pokrywa się w Polsce z wyborami parlamentarnymi, trudno przewidzieć czy rząd z pełnym zaangażowaniem podejdzie do wyłonienia kandydata lub poważnego wsparcia kogoś, kto ewentualnie chciałby przedstawić pod rozwagę swoją kandydaturę. To musi być zbiorowy wysiłek kandydata i rządu, a przede wszystkim polskiej dyplomacji. 

Tymczasem przy Zgromadzeniu Państw Stron utworzono już komitet, który ma pomóc w wyłonieniu kandydatów, zobacz tutaj, w jego skład powołano między innymi ambasadora Marcina Czepelaka.

Na koniec należy wspomnieć, że w  2020 roku na sesji Zgromadzenia Ogólnego Państw Stron konieczne będzie jeszcze  między innymi zapełnienie 6 wakatów sędziowskich, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i wiceprzewodniczących. Zapowiada się więc niezwykle pracowita sesja.


poniedziałek, 12 sierpnia 2019

Chiny przyjmują listę niewiarygodnych partnerów handlowych

Elementem "zimnej wojny handlowej" między Stanami Zjednoczonymi a Chinami są ograniczenia w dostępie do rodzimych rynków dla największych inwestorów drugiej strony i poddawanie ich różnorakim naciskom. Ostatnim elementem wymiany ciosów stały się listy "podmiotów niewiarygodnych".

niedziela, 11 sierpnia 2019

Guest Post: Miejsce Europejskiej konwencji praw człowieka w europejskim i międzynarodowym porządku prawnym – projekt raportu Komitetu Zarządzającego Praw Człowieka Rady Europy

Działalność Komitetu Zarządzającego ds. Praw Człowieka (Steering Committee on Human Rights, CDDH) Rady Europy tradycyjnie cieszy się mniejszym zainteresowaniem – nawet dla osób zawodowo zajmujących się systemem strasburskim – w porównaniu z działalnością Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jest to zupełnie zrozumiałe, bo trudno polemizować z tezą, że to orzecznictwo strasburskie stanowi najważniejszy punkt odniesienia w analizach standardów ochrony praw człowieka w Europie. Pamiętajmy jednak, że nie samym orzecznictwem żyje człowiek, a system strasburski to nie tylko ETPC i organy kontrolno-monitorujące (CPT, ECSR, ECRI, Komisarz Praw Człowieka RE, itd.), lecz także współpraca międzyrządowa państw członkowskich Rady Europy, realizowana głównie w CDDH i podkomitetach o bardziej wyspecjalizowanym mandacie. To właśnie w tym obszarze systemu powstają nowe pomysły reformatorskie mechanizmu kontrolnego EKPC, projekty zaleceń Komitetu Ministrów RE czy opracowania analityczne. Dlatego warto mieć na oku „agendę” CDDH.

sobota, 10 sierpnia 2019

Witold Bańka najpewniej zostanie nowym prezesem Światowej Agencji Antydopingowej

Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) ogłosiła listę prelegentów 5. Światowej konferencji nt. dopingu w sporcie, która odbędzie się w dniach 5-7 listopada 2019 w Katowicach. Wśród potwierdzonych mówców znajduje się przewodniczący-elekt WADA, Witold Bańka. 

Witold Bańka, minister sportu i turystyki, a także członek Komitetu Wykonawczego WADA, w maju tego roku został nominowany na stanowisko nowego przewodniczącego organizacji przez przedstawicieli państw zasiadających w Komitecie Wykonawczym oraz Radzie Fundacji (WADA, WADA congratulates Presidential nominee Witold Banka). Formalne potwierdzenie wyboru przez Radę ma jednak nastąpić właśnie na katowickiej konferencji, zaś obowiązki dotychczasowego przewodniczącego - Szkota Craiga Reediego - będą przekazana 1 stycznia 2020 r.

Szerzej nt. programu wyborczego przewodniczącego elekta i jego głównych kontrkandydatów zob.: GW, Minister sportu Witold Bańka będzie szefem Światowej Agencji Antydopingowej.


czwartek, 8 sierpnia 2019

Inwestycja zagraniczna w aplikację randkową zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego USA

W cieniu kolejnych eskalacji gospodarczych sporów między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, oraz europejskich zmagań z implementacją Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, przeszła intrygująca decyzja amerykańskiego Komitetu ds. inwestycji zagranicznych (CFIUS). CFIUS uznał chińską inwestycję w portal społecznościowy LGBT za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. 

Znalezione obrazy dla zapytania grindr national security
Zdjęcie: Threatpost

środa, 7 sierpnia 2019

Inauguracja polskiej prezydencji RB ONZ

Z początkiem sierpnia Polska objęła miesięczną prezydencję w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Z tej okazji 2 sierpnia nasz MSZ zorganizował otwartą debatą dotyczącą Udziału dzieci w konfliktach zbrojnych. Udział w wydarzeniu wziął minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

wtorek, 6 sierpnia 2019

UE nakłada sankcje na Turcję za odwierty przy wybrzeżach Cypru

W połowie lipca Unia Europejska zawiesiła kontakty wysokiego szczebla oraz pomoc finansową dla Turcji, w związku z podejmowanymi przez tą ostatnią krokami zmierzającymi do eksploracji gazu w cypryjskich wodach terytorialnych. Zawieszono także negocjacje porozumienia ws. lotnictwa, które mogłoby ze Stambułu uczynić regionalny hub transportowy.

Rada UE wyraziła ubolewanie, że "pomimo licznych wezwań do zaprzestania nielegalnych działań we wschodniej części Morza Śródziemnego, Turcja kontynuowała odwierty na zachód od Cypru i rozpoczęła drugą operację tego rodzaju na północny wschód od Cypru na wodach terytorialnych tego państwa. (...)Rada ponownie wzywa Turcję do powstrzymania się od takich czynów, działania w duchu dobrego sąsiedztwa i poszanowania suwerenności i suwerennych praw Cypru zgodnie z prawem międzynarodowym." 

Zdaniem Ankary to Republika Cypryjska nie ma natomiast prawa do podjęcia jednostronnej decyzji ws. eksploracji złóż gazu i musi w tym zakresie współpracować w Republiką Cypru Północnego, która zaproponowała odnośny plan współpracy i podziału zysków gazowych. Z kolei część obszarów, zdaniem Nikozji należących do cypryjskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, według Ankary należy do jej szelfu kontynentalnego.


Turecki statek wiertniczy eskortowany przez okręt marynarki
Pitarakis/Associated Press

sobota, 3 sierpnia 2019

Drzwi obrotowe organizacji międzynarodowych: EBC - MFW - MBOiR

W związku ze swoją nominacją na stanowisko szefowej Europejskiego Banku Centralnego, w połowie lipca b.r. do dymisji ze stanowiska Dyrektor zarządzającej Międzynarodowego Funduszu Walutowego podała się Christine Lagarde (BBC, Christine Lagarde resigns as head of IMF). Wczoraj wieczorem Unia Europejska nominowała Kristalinę Georgiewą na kandydatkę do wypełnienia tego wakatu (Les Echos, Les Européens choisissent la Bulgare Georgieva pour la direction du FMI). 

Znalezione obrazy dla zapytania georgieva  world bank
Źródło: World Bank Group

Jak informowaliśmy Gieorgiewa, obecna wiceprezes Banku Światowego, przez kilka miesięcy pełniła obowiązki prezesa MBOiR w związku z podaniem się do dymisji Jim Yong Kima (post tutaj). Po jej wygranej w drugiej turze głosowania nad Holendrem Jeroen Dijsselbloemem wyniknęły wątpliwości proceduralne dotyczące spełnienia wymogu kwalifikowanej większości, które ucięło jednak oświadczenie kontrkandydata o uznaniu wyniku wyborów.

Sytuacja jest zatem o tyle specyficzna, że stanowiska szefów MFW i MBOiR od czasu powołania obu instytucji przypadały odpowiednio obywatelowi Stanów Zjednoczonych i Europy. Teraz w ciągu zaledwie kilku miesięcy trzy osoby zrezygnowały z najbardziej prestiżowych pozycji w międzynarodowych organizacjach finansowych, w sposób budzący wątpliwości odnośnie do powagi ich traktowania.